FacebookPixel

BankNordik når milepæl i 2016
27-02-2017

Hovedpunkter fra BankNordiks årsrapport for 2016:

(Medmindre andet er anført, er nedenstående tal korrigeret for de frasolgte aktiviteter i forsikringsselskabet Vörður)

Resultatet for 2016 sammenholdt med 2015

 • BankNordik opnåede i 2016 et driftsresultat på 191 mio. kr., svarende til et fald på 3 mio. kr. i forhold til 2015 (-1%).
  • Nettorenteindtægterne faldt med 55 mio. kr. i forhold til året før som følge af afviklingen af bankens danske erhvervskundeaktiviteter, men også på grund af pres på rentemarginalen og et fald i indtægterne fra investeringsporteføljen.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne faldt med 34 mio. kr. som følge af en normalisering af aktiviteterne inden for realkreditformidling samt færre indtægter fra erhvervsudlån i Danmark og fra formueforvaltning.
  • Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteterne faldt med 1 mio. kr. i 2016, hovedsageligt på grund af en stigning i skadesanmeldelser, som skyldtes de hårde vejrforhold i december 2016.
  • Driftsomkostningerne reduceredes med 40 mio. kr. til 459 mio. kr. som følge af arbejdet med tilpasningen af koncernens kerneaktiviteter.
  • BankNordik tilbageførte nedskrivninger på netto 12 mio. kr. i 2016 i forhold til nedskrivninger på netto 20 mio. kr. i samme periode året før.
 • Resultatet før skat, inklusive de ophørte aktiviteter i Vörður, udgjorde 277 mio. kr. i 2016 mod -332 mio. kr. i 2015.
  • Banken havde ingen nedskrivninger af goodwill i 2016 i forhold til en nedskrivning på 468 mio. kr. i 2015. 
  • Engangsposter udgjorde en udgift på 12 mio. kr. mod en udgift på 54 mio. kr. i 2015, der skyldtes fratrædelsesgodtgørelser.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 8 mio. kr. i 2016 mod et tab på 41 mio. kr. i 2015.
  • Ophørte aktiviteter før skat vedrørende Vörður udgjorde en indtægt på 90 mio. kr. i 2016 inklusive en gevinst fra salget på 84 mio. kr. mod en indtægt på 37 mio. kr. i 2015.

“Resultatet for 2016 er i den øvre ende af de udmeldte forventninger, hvilket er tilfredsstillende. Driftsindtægter og driftsomkostninger var i høj grad påvirket af afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter, mens det særdeles lave nedskrivningsniveau var med til at fastholde driftsresultatet på sidste års niveau. Den underliggende drift af vores fortsættende aktiviteter var desuden tynget af presset på rentemarginalen og den afdæmpede låneefterspørgsel, men vi er fortsat optimistiske med hensyn til koncernens resultatudvikling i 2017,” udtaler BankNordiks administrerende direktør, Árni Ellefsen.

 

“Det er lykkedes os at transformere BankNordik til en mere fokuseret bankkoncern med lav risiko, og vi vil nu arbejde målrettet mod at forbedre vores kunderelationer fremadrettet. BankNordik fremstår nu som en styrket og mere solid bank med fokus på at skabe en forbedret kundeoplevelse samt på at arbejde hen imod vores langsigtede økonomiske mål,” fortsætter Árni Ellefsen.

 

“Vi har i 2016 styrket koncernens kernekapitalprocent med 2,1 procentpoint i erkendelse af de kapitalkrav, vi står over for. På den baggrund, og i betragtning af vores evne til at skabe stærke resultater i årene fremover, vil vi foreslå, at årets generalforsamling godkender et ekstraordinært udbytte i forlængelse af frasalget af Vørður og afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter. Fremadrettet bør vores aktionærer huske på, at banken fortsat skal styrke sit kapitalgrundlag, når de vurderer vores udlodningspotentiale,” slutter Árni Ellefsen.

 

 

Udviklingen i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 2016

 • BankNordiks driftsresultat faldt til 38 mio. kr. i 4. kvartal 2016 fra DKK 53 mio. kr. i 3. kvartal.
  • Nettorenteindtægterne faldt med 3 mio. kr. i 4. kvartal 2016 i forhold til 3. kvartal 2016, hvilket primært skyldtes fortsat pres på rentemarginalen og et mindre fald i udlånet.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 5 mio. kr. i forhold til 3. kvartal 2016 som følge af sæsonudsving og en moderat stigning i aktiviteterne inden for realkreditformidling.
  • Nettoresultatet fra forsikringsaktiviteterne faldt med 20 mio. kr. til et tab på 7 mio. kr. i 4. kvartal 2016 som følge af de ekstraordinært høje skadesanmeldelser i forlængelse af de hårde vejrforhold på Færøerne i perioden.
  • Driftsomkostningerne reduceredes med 1 mio. kr. i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 2016.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde netto en tilbageførsel på 4 mio. kr. i 4. kvartal 2016 mod en tilbageførsel på 4 mio. kr. i 3. kvartal.
 • Resultatet før skat, inklusive ophørte aktiviteter i Vörður, udgjorde 28 mio. kr. i 4. kvartal 2016 mod 164 mio. kr. i 3. kvartal 2016.
  • Kursreguleringer udgjorde et tab på 10 mio. kr. i 4. kvartal 2016 mod en gevinst på 12 mio. kr. i 3. kvartal.
  • Resultatet for 4. kvartal 2016 var ikke påvirket af ophørte aktiviteter før skat vedrørende Vörður, mens der i 3. kvartal indregnedes en gevinst vedrørende Vörður på 99 mio. kr.

 

Salget af Vørður gennemført og langt de fleste danske erhvervskundeaktiviteter afviklet

BankNordik afsluttede i september 2016 salget af Vørður til Arion Banki med en gevinst på 84 mio. kr., som er indregnet i resultatopgørelsen under ophørte aktiviteter vedrørende Vørður. Ved udgangen af 2016 var 85% af bankens danske erhvervskundeaktiviteter fuldt afviklet. Den resterende del af porteføljen forventes gradvist afviklet over de kommende år. 

 

Udbytte og kapitalforhold

BankNordik har tidligere meddelt en forventning om at betale et ekstraordinært udbytte på 300 mio. kr. i forbindelse med koncernens strategiske justeringer i 2016. Set i lyset af Finanstilsynets foreløbige principper for NEP-krav, der for nyligt er blevet offentliggjort, vil BankNordik dog i stedet reducere det ekstraordinære udbytte til 240 mio. kr., og dermed styrke bankens kapitalgrundlag som en forberedelse til fremtidens strengere kapitalkrav, især på grund af BankNordiks klassificering som SIFI-institut.

På den ordinære generalforsamling den 31. marts 2017 vil bestyrelsen derfor foreslå, at der udloddes et samlet udbytte på 300 mio. kr. for 2016 (30 kr. pr. aktie). I beløbet indgår et ordinært udbytte på 60 mio. kr. på baggrund af bankens ordinære aktiviteter samt et ekstraordinært udbytte på 240 mio. kr. vedrørende salget af Vørður og afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter. 

Koncernens kernekapitalprocent steg med 2,1 procentpoint på årsbasis til 16,0% pr. 31. december på trods af forslaget om et samlet udbytte på 300 mio. kr. Solvensprocenten steg fra 16,8% til 18,3% i løbet af samme periode.  

BankNordik holder løbende øje med udviklingen på det lovgivningsmæssige område med henblik på at forudse og tilpasse sig fremtidige kapitalkrav. BankNordik forventer derfor at revurdere udbyttepolitikken og kapitalmålsætningerne, når kravene til nedskrivningsegnede passiver (MREL) foreligger.

 

Forventninger til 2017

BankNordik forventer en mindre stigning i udlån til både privat- og erhvervskunder i 2017, samtidig med at presset på rentemarginalen forventes at aftage efter de senere års stramning. Gebyr- og provisionsindtægterne forventes ligeledes at stige moderat i 2017, mens indtægterne fra investeringsporteføljen ventes at være tæt på niveauet for 2016. Ligeledes forventes driftsomkostningerne at være på samme niveau som i 2016.

Ledelsen forventer et resultat for 2017 før nedskrivninger, kursreguleringer og skat i niveauet 150-190 mio. kr. (2016: 179 mio. kr.). 

Nedskrivninger på udlån, inklusive tilbageførte erhvervede OIV-nedskrivninger, forventes i 2017 at udgøre mindre end 20 mio. kr. mod en tilbageførsel på 12 mio. kr. i 2016.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder eventuelle pengepolitiske tiltag fra centralbankernes side.

Yderligere oplysninger:

Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

 

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt for over 100 år siden på Færøerne, har samlede aktiver på 15,6 mia. kr. og 415 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

 

Bilag: BankNordiks hovedtal for 2016 og sammenligningstal

 

Hovedtal

DKK mio.

 

2016

2015

4. kvt. 2016

3. kvt. 2016

2. kvt. 2016

1. kvt. 2016

4. kvt. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Renteindtægter, netto

413

469

100

103

98

113

111

Gebyrindtægter, netto

192

226

51

46

50

44

52

Indtægter fra forsikringsaktiviteter

27

28

-7

12

12

9

8

Andre driftsindtægter

9

11

2

2

3

2

4

Driftsindtægter*

640

734

146

163

163

168

175

Driftsomkostninger*

-459

-499

-114

-113

-115

-117

-122

Sektoromkostninger m.v.

-2

-21

1

-1

-1

-1

-5

Driftsresultat før nedskrivninger*

179

214

33

49

47

49

47

Nedskrivninger på udlån (netto)

12

-20

4

4

3

1

-11

Driftsresultat*

191

194

38

53

50

50

36

Engangsposter

-12

522

0

0

0

-12

-497

Resultat før kursreg. og skat

179

-328

38

53

50

38

-461

Kursreguleringer

8

-41

-10

12

9

-3

-4

Resultat før skat, ekskl. Vörður

187

-369

28

64

60

35

-465

Resultat før skat, inkl. Vörður

277

-332

28

164

61

25

-447

 

 

 

 

 

 

 

 

Indlån m.v., mia.kr.

12,7

12,7

12,7

12,8

12,9

12,5

12,7

Udlån m.v., mia.kr.

9,1

10,7

9,1

9,4

9,4

10,0

10,7

Egenkapital, mia.kr.

1,9

1,8

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

Solvensprocent

18,3%

16,8%

18,3%

19,0%

17,1%

17,2%

16,8%

Likviditetsmæssig overdækning

242%

167%

242%

227%

254%

207%

167%

Driftsomkostninger/-indtægter

72%

68%

78%

69%

70%

70%

70%

Antal medarbejdere (FTE), ult. (inkl. Vörður)

415

459

415

416

464

477

459

 

* Ekskl. engangsposter og kursreguleringer

 

Yderligere oplysninger findes i delårsrapporten (offentliggøres alene på engelsk).

 

Delårsrapporten er udarbejdet og offentligjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende.

 


‹ Tilbage
Accepter cookies fra vores hjemmeside

Vores hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og til at forbedre din oplevelse på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger for din browser.

Du kan læse mere om cookies her.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies