FacebookPixel

Tilfredsstillende resultat i 1. halvår 2017
03-08-2017

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 1. halvår 2017:

 

(Medmindre andet er anført, er nedenstående tal korrigeret for de i 2016 afhændede aktiviteter i forsikringsselskabet Vörður)

 

1. halvår 2017 i forhold til 1. halvår 2016

 • BankNordik opnåede et driftsresultat på 94 mio. kr. i 1. halvår 2017, hvilket er en tilbagegang på 7 mio. kr. (6%) i forhold til 1. halvår 2016.
  • Nettorenteindtægterne faldt med 15 mio. kr. i forhold til året før, hvilket hovedsageligt skyldtes den kontrollerede afvikling af bankens erhvervsudlån i Danmark, men også den lavere rentemarginal.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 15 mio. kr. som følge af periodens øgede aktivitet inden for formueforvaltning. Indtægterne fra formueforvaltning forventes at blive normaliseret på et lavere niveau i de kommende kvartaler.
  • Indtægter fra forsikringsaktiviteter faldt med 3 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2016.

o    Driftsomkostningerne steg med 4 mio.kr. til 236 mio. kr., hovedsageligt som følge af øgede IT-omkostninger.

o    BankNordik tilbageførte nedskrivninger på 5 mio. kr. i 1. halvår 2017, mens der i samme periode sidste år blev tilbageført 4 mio. kr.

 • BankNordiks resultat før skat udgjorde 112 mio. kr. i 1. halvår 2017 mod 86 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Der var ingen engangsposter i 1. halvår 2017, mens engangsposter i 1. halvår 2016 udgjorde en omkostning på 12 mio. kr.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 18 mio. kr. mod en gevinst på 7 mio. kr. i 1. halvår 2016.
  • Resultatet for 1. halvår 2017 var ikke påvirket af ophørte aktiviteter vedrørende Vörður, mens der i 1. halvår 2016 blev indregnet et tab før skat på 9 mio. kr.
 • Udlånene steg med 33 mio. kr. fra 9.395 mio. kr. pr. 30. juni 2016 til 9.428 mio. kr. pr. 30. juni 2017 på trods af, at 269 mio. kr. i danske erhvervskundeudlån blev afviklet i samme periode.
 • Indlånene steg med samlet 523 mio. kr. fra 12.949 mio. kr. i 1. halvår 2016 til DKK 13.472 mio. kr. i 1. halvår 2017. Stigningen skyldes hovedsagligt en overgangsperiode, hvor en del af bankens porteføljeforvaltning konverteres til puljeordninger i form af indlån.

 

“Vi har opnået et tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2017, som svarer til de udmeldte forventninger. Vores strategiske justeringer i 2016 har resulteret i en mere fokuseret og mindre risikobehæftet finansiel koncern, hvor profitabiliteten er steget på trods af salget af Vørður og afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter,” udtaler BankNordiks administrerende direktør, Árni Ellefsen.

 

“Trods det fortsatte pres på rentemarginen er det tilfredsstillende, at vi i de sidste par måneder har kunnet notere en mindre stigning i udlånet til såvel erhvervs- som privatkunder,” udtaler Árni Ellefsen. 

 

 

Udviklingen i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal 2017

 • Driftsresultatet steg i 2. kvartal 2017 med 8 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017.
  • Nettorenteindtægterne faldt med 1 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017, hovedsageligt på grund af pres på rentemarginalen.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 6 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017, hovedsageligt som følge af periodens øgede aktivitet inden for formueforvaltning. Indtægterne fra formueforvaltning forventes at normaliseres på et lavere niveau i de kommende kvartaler.
  • Indtægter fra forsikringsaktiviteter udgjorde 9 mio. kr., hvilket var uændret i forhold til 1. kvartal 2017.
  • Driftsomkostningerne steg i 2. kvartal 2017 med 4 mio. kr. i forhold til kvartalet før, hvilket primært skyldtes øgede IT-omkostninger.
  • Nettonedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 5 mio. kr. i 2. kvartal 2017 mod 0 mio. kr. i året første kvartal.
 • BankNordik opnåede et resultat før skat på 55 mio. kr. i 2. kvartal 2017 mod 57 mio. kr. i 1. kvartal 2017.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 4 mio. kr. i 2. kvartal 2017 mod en gevinst på 14 mio. kr. i 1. kvartal 2017.
 • Udlånene steg med 269 mio. kr. fra 9.159 mio. kr. i 1. kvartal 2017 til 9.428 mio.kr. i 2. kvartal 2017.
 • Indlånene steg med 794 mio. kr. fra 12.679 mio. kr. i 1. kvartal 2017 til DKK 13.472 mio. kr. i 2. kvartal 2017. Stigningen skyldes delvist en overgangsperiode, hvor en del af bankens porteføljeforvaltning konverteres til puljeordninger i form af indlån.

 

Kapitalforhold

Koncernens egentlige kernekapitalprocent udgjorde 15,7% pr. 30. juni 2017, en tilbagegang på 0,4 procentpoint i forhold til 31. marts 2017. Tilsvarende faldt solvensprocenten til 17,9% pr. 30. juni 2017 fra 18,4% pr. 31. marts 2017.

Svækkelsen i kapitalgrundlaget skyldtes foruden en stigning i de risikovægtede aktiver en ændring i retningslinjerne for aflæggelse af delårsregnskaber. Således har BankNordik valgt ikke at indregne nettoresultaterne inden for et givent år i egenkapitalen i solvensopgørelsen, førend den reviderede årsrapport offentliggøres.

I maj 2017 meddelte Erhvervsministeriet, at en systemisk kapitalbuffer på 1 % vil blive fastsat angående færøske udlånseksponeringer. Dette sker som følge af en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd, og bufferen får effekt fra januar 2018. I tillæg til den systemiske kapitalbuffer forventes de kommende MREL-kapitalkrav at blive offentliggjort senest ultimo 2017. BankNordik holder løbende øje med udviklingen med henblik på at tilpasse banken til de kommende krav.

 

Forventninger til 2017

Ledelsen fastholder forventningen om et resultat for regnskabsåret 2017 før nedskrivninger, kursreguleringer og skat i niveauet 150-190 mio. kr. (1. halvår 2017: 89 mio. kr.).

Nedskrivninger på udlån forventes at udgøre mindre end 20 mio. kr. i regnskabsåret 2017 (1. kvartal 2017: tilbageførsel på 5 mio. kr.).

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder eventuelle pengepolitiske tiltag fra centralbankernes side.

 

Yderligere oplysninger:

Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

 

 

Hovedtal

DKK mio.

 

H1 2017

H1 2016

Q2 2017

Q1 2017

Q4 2016

Q3 2016

Q2 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Renteindtægter, netto

195

210

97

98

100

103

98

Gebyrindtægter, netto

110

95

58

52

51

46

50

Indtægter fra forsikringsaktiviteter

18

21

9

9

-7

12

12

Andre driftsindtægter

3

5

2

1

2

2

3

Driftsindtægter*

326

331

166

160

146

163

163

Driftsomkostninger*

-236

-232

-120

-116

-114

-113

-115

Sektoromkostninger m.v.

-1

-2

-1

-1

1

-1

-1

Driftsresultat før nedskrivninger*

89

97

46

43

33

49

47

Nedskrivninger på udlån (netto)

5

4

5

0

4

4

3

Driftsresultat*

94

101

51

43

38

53

50

Engangsposter

0

-12

0

0

0

0

0

Resultat før kursreg. og skat

94

88

51

43

38

53

50

Kursreguleringer

18

7

4

14

-10

12

9

Resultat før skat, ekskl. Vörður

112

95

55

57

28

64

60

Resultat før skat, inkl. Vörður

112

86

55

57

28

164

61

 

 

 

 

 

 

 

 

Indlån m.v., mia.kr.

13,5

12,9

13,5

12,7

12,7

12,8

12,9

Udlån m.v., mia.kr.

9,4

9,4

9,4

9,2

9,1

9,4

9,4

Egenkapital, mia.kr.

1,7

1,8

1,7

1,7

1,9

1,9

1,8

Solvensprocent

17,9%

17,1%

17,9%

18,4%

18,3%

19,0%

17,1%

Likviditetsmæssig overdækning

246%

254%

246%

239%

242%

227%

254%

Driftsomkostninger/-indtægter

72%

70%

72%

73%

78%

69%

70%

Antal medarbejdere (FTE), ult. (inkl. Vörður)

407

464

407

416

415

416

464

 

* Ekskl. engangsposter og kursreguleringer

 

Yderligere oplysninger findes i delårsrapporten (offentliggøres alene på engelsk).

 

Delårsrapporten er udarbejdet og offentligjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende.

 


‹ Tilbage
Accepter cookies fra vores hjemmeside

Vores hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og til at forbedre din oplevelse på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger for din browser.

Du kan læse mere om cookies her.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies