Årsregnskab 2017

BankNordik har succes med at tiltrække nye privatkunder

Hovedpunkter fra BankNordiks årsrapport for 2017

Resultatet for 2017 sammenholdt med 2016 

 • BankNordik opnåede i 2017 et driftsresultat på 233 mio.kr., en fremgang på 42 mio. kr. i forhold til 2016 (+22%). ◦Nettorenteindtægterne faldt med 26 mio. kr. i forhold til året før på grund af den pressede rentemarginal og den kontrollerede afvikling af bankens erhvervsudlån i Danmark.
 1. Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 4 mio. kr. som følge af øgede indtægter fra formueforvaltning og formidling af realkreditlån.
 2. Indtægter fra forsikringsaktiviteter steg med 16 mio. kr. som følge af et lavere skadesniveau og en pæn stigning i præmieindtægterne.
 3. Driftsomkostningerne steg med 3 mio. kr. til 462 mio. kr. i tråd med bestræbelserne på at dæmpe udgiftsvæksten.
 4. BankNordik tilbageførte nettonedskrivninger på 60 mio. kr. i 2017 (mod 12 mio. kr. i 2016), særligt i forbindelse med tidligere nedskrevne erhvervslån, der enten er blevet indfriet eller tilbageført som følge af forbedrede individuelle selskabsforhold. 
 • BankNordiks resultat før skat udgjorde 235 mio. kr. i 2017 mod 187 mio. kr. i 2016 (+26%), eksklusive gevinsten fra salget af Vörður.
 1. Engangsposter udgjorde i 2017 en omkostning på 18 mio. kr. mod en omkostning på 12 mio. kr. i 2016.
 2. Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 20 mio. kr. i 2017 mod en gevinst på 8 mio. kr. i 2016. 
 • Udlånet pr. 31. december 2017 udgjorde 9.537 mio. kr., hvilket, trods afviklingen af erhvervslån i Danmark for ca. 100 mio. kr., udgjorde en stigning på 397 mio. kr. i forhold til 9.141 mio. kr. pr. 31. december 2016.
 • Indlånet faldt med 36 mio. kr. fra 12.669 mio. kr. pr. 31. december 2016 til DKK 12.632 mio. kr. pr. 31. december 2017. 

“Vi har opnået et tilfredsstillende resultat for 2017, som ligger i midten af det udmeldte interval. Det vedvarende pres på rentemarginalen igennem hele 2017 blev opvejet af en stigning i udlån, øget kundeaktivitet og en pæn stigning i præmieindtægter. Det er særligt tilfredsstillende at se, at vores kapitalgrundlag er styrket væsentligt i 2017, så vi nu er meget tæt på at være der, hvor vi ønsker at være vedrørende overskydende kapital”, udtaler BankNordiks administrerende direktør, Árni Ellefsen.

“Forholdet til kunderne er vigtigere end nogensinde, og derfor lægger vi stor vægt på at opbygge en organisationskultur, der sætter kunden i centrum. I 2017 lykkedes det os at øge kundetilfredsheden i vores Net Promoter Score-målinger ved at styrke dialogen med vores kunder. Jeg er overbevist om, at det har været medvirkende til kundetilgangen i vores fordelskoncept på 13%. Den målrettede indsats for at styrke kvaliteten af forholdet til vores kunder bliver fremadrettet en væsentlig faktor i at skabe yderligere vækst i privatkundesegmentet,” siger Árni Ellefsen.

Udviklingen i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal 2017 

 • BankNordiks driftsresultat steg til 97 mio. kr. i 4. kvartal 2017 fra DKK 42 mio. kr. i 3. kvartal.
 1. Nettorenteindtægterne faldt med 2 mio. kr. i forhold til 3. kvartal 2017, på grund af det fortsatte pres på rentemarginalen.
 2. Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 8 mio. kr. i forhold til 3. kvartal 2017 som følge af øget aktivitet inden for formueforvaltning.
 3. Indtægter fra forsikringsaktiviteter udgjorde 12 mio. kr. i 4. kvartal 2017 mod 13 mio. kr. i 3. kvartal.
 4. Driftsomkostningerne reduceredes med 2 mio. kr. i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal.
 5. Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 51 mio. kr. i 4. kvartal 2017 mod en tilbageførsel på 4 mio. kr. i 3. kvartal 2017.
 • BankNordik opnåede et resultat før skat på 92 mio. kr. i 4. kvartal 2017 mod 30 mio. kr. i 3. kvartal 2017.
 1. Kursreguleringer udgjorde -4 mio. kr. i 4. kvartal 2017 mod 5 mio. kr. i 3. kvartal. 

Kapitalforhold
Koncernens egentlige kernekapitalprocent udgjorde 17,5% pr. 31. december 2017, hvilket er en stigning på 1,5 procentpoint i forhold til 31. december 2016. Solvensprocenten udgjorde pr. 31. december 2017 19,7% i forhold til 18,3% pr. 31. december 2016.

BankNordik forventer, at myndighederne snart fastsætter bankens individuelle NEP-tillæg. NEP-tillægget forventes opfyldt alene ved udstedelse af efterstillet (tier 3) kapital. 

Reviderede finansielle mål
Koncernen har som følge af de strengere kapitalkrav besluttet af revidere sine kapitalmålsætninger for 2020. Målet for den egentlige kernekapitalprocent er hævet fra 13% til 17%, mens målet for solvensprocenten er øget fra 16,5% til 20%. Således opfylder koncernen pr. ultimo 2017 delvist de reviderede kapitalmålsætninger.

Tilsvarende er målet for omkostningsprocenten revideret fra 62% til 65% i 2020 på grund af de konkurrenceprægede markedsforhold.

Koncernens mål for egenkapitalforrentningen på 10% i 2020 forbliver dog uændret.

Udbytte
Samtidig er koncernens udbyttepolitik justeret fra en målsætning for udbytteprocenten på 40% til 20-40% med henblik på at sikre øget fleksibilitet i forhold til kommende kapitalkrav. BankNordik er dog i lige så høj grad som tidligere indstillet på at belønne aktionærerne med forbehold for de givne omstændigheder.

Bestyrelsen vil på den kommende ordinære generalforsamling foreslå, at der udloddes udbytte på i alt DKK 40 mio. kr. for 2017 (4 kr. pr. aktie).

Aktietilbagekøb vil blive genoptaget i 1. kvartal 2018 for en værdi på op til 7 mio. kr. Yderligere aktietilbagekøb vil blive overvejet i årets løb.

Forventninger til 2018
BankNordik forventer en mindre stigning i udlån til privat- og erhvervskunder i 2018 samt et fortsat pres på rentemarginalen. Der forventes tillige en mindre stigning i gebyr- og provisionsindtægterne på niveau med den øgede kundeaktivitet. Indtægter fra forsikringsaktiviteter forventes at falde i forhold til 2017 som følge af en normalisering af skadesniveauet. Driftsomkostningerne forventes at være uændrede i forhold til 2017.

(Nedenstående forventningstal afspejler de kommende ændringer i den nye beregningsmetode for resultatopgørelsen, som gælder fra 2018. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet ’Financial review’ i den engelsksprogede årsrapport for 2017.)

Ledelsen forventer et driftsresultat for 2018 før nedskrivninger i niveauet 160-200 mio. kr. (2017: 187 mio. kr.).

Nedskrivninger på udlån forventes at ligge på et fortsat lavt niveau i 2018.

Der forventes et resultat efter skat i niveauet 100-150 mio. kr. (2017: 189 mio.kr) i 2018.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, nedskrivninger på udlån samt kursreguleringer.

Yderligere oplysninger
Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. +298 230 348

Yderligere oplysninger findes i delårsrapporten (offentliggøres alene på engelsk).

Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende.

 

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt for over 100 år siden på Færøerne, har samlede aktiver på 15,8 mia. kr. og 400 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Her finder du relevante dokumenter i forbindelse med offentliggørelsen af BankNordiks årsregnskab for 2017.

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked