Stærk kundeaktivitet i 1. kvartal 2019

“Trods et fald i nettorenteindtægterne, som følge af det vedvarende pres på rente-marginalen, skabte den stærke kundeaktivitet en stigning i gebyr- og provisionsindtægterne i 1. kvartal 2019. Især havde tilgangen af nye kunder i Danmark en positiv indvirkning på indtægter fra formidling af realkreditlån. Dog steg drifsomkostningerne i kvartalet, men vi fastholder vores forventning om et stort set uændret omkostningsniveau i omegnen af 460 mio. kr. for 2019 som helhed,” udtaler BankNordiks administrerende direktør, Árni Ellefsen.

“Foruden vores stærke fokus på at forbedre kundeoplevelsen og styrke relationen til kunderne, har vi arbejdet videre med yderligere at optimere processer og indføre teknologi, der på længere sigt kan øge produktiviteten og vores omkostningsstruktur,” udtaler Árni Ellefsen.

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 1. kvartal 2019:

1. kvartal 2019 i forhold til 1. kvartal 2018

 • BankNordik opnåede et driftsresultat på 57 mio. kr. i 1. kvartal 2019, hvilket var 20 mio.kr. (-26%) mindre end i 1. kvartal 2018.
  • Nettorenteindtægterne faldt med 3 mio. kr. i forhold til året før på grund af den lavere rentemarginal.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 4 mio. kr. i 1. kvartal 2019 som følge af øget kundeaktivitet.
  • Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter faldt med 3 mio. kr. i 1. kvartal 2019 på grund af øgede erstatningsudgifter.
  • Driftsomkostningerne steg med 5 mio. kr. til 120 mio. kr., hovedsageligt som følge af øgede marketing- og IT-omkostninger.
  • BankNordik tilbageførte nettonedskrivninger på 19 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
 • BankNordiks resultat før skat udgjorde 65 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 148 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
  • Der blev ikke indregnet engangsposter i 1. kvartal 2019, mens en-gangsposter i samme periode sidste år udgjorde 76 mio. kr.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 8 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod et tab på 6 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
 • Udlånet i bankforretningen steg med 399 mio. kr. (4%) fra 9.607 mio. kr. pr. 31. marts 2018 til 10.006 mio. kr. pr. 31. marts 2019.
 • Formidling af realkreditlån steg med 625 mio. kr. (+5%) fra 11.852 mio. kr. pr. 31. marts 2018 til 12.477 mio. kr. pr. 31. marts 2019.
 • Indlånet steg med 921 mio. kr. (+7%) fra 13.083 mio. kr. pr. 31. marts 2018 til 14.004 mio. kr. pr. 31. marts 2019.

1. kvartal 2019 i forhold til 4. kvartal 2018

 • Driftsresultatet faldt med 3 mio. kr. til 57 mio. kr. i 1. kvartal 2019 fra DKK 60 mio. kr. i 4. kvartal 2018.
  • Nettorenteindtægterne faldt i 1. kvartal 2019 med 1 mio. kr. i for-hold til 4. kvartal 2018 på grund af det fortsatte pres på rentemar-ginalen.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne udgjorde 48 mio. kr., hvilket var en stigning på 5 mio. kr. i forhold til 4. kvartal 2018 som følge af øget kundeaktivitet.
  • Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter udgjorde 9 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket på grund af højere erstatningsudgifter var 4 mio. kr. mindre end i det foregående kvartal.
  • Andre driftsindtægter steg med 2 mio. kr. i 1. kvartal 2019.
  • Driftsomkostningerne steg med 6 mio. kr. på kvartalsbasis, hovedsageligt som følge af øgede IT-omkostninger.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 19 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod en tilbageførsel på 18 mio. kr. i 4. kvartal 2018.
 • BankNordik opnåede et resultat før skat på 65 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 38 mio. kr. i 4. kvartal 2018.
  • Der var ingen engangsposter i 1. kvartal 2019, mens engangspo-ster i 4. kvartal 2018 udgjorde en omkostning på 10 mio. kr.
  • Kursreguleringer udgjorde en indtægt på 8 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod et tab på 6 mio. kr. i 1. kvartal 2018.

Kapitalforhold

Koncernens egentlige kernekapitalprocent udgjorde 17,2% pr. 31. marts 2019, en tilbagegang på 0,5 procentpoint i forhold til 31. december 2018. Solvensprocenten udgjorde 19,2% pr. 31. marts 2019 mod 19,8% pr. 31. december 2018.

Nettoresultatet for 2019 indgår ikke i egenkapitalen og solvensopgørelsen, førend den reviderede årsrapport offentliggøres.Forventninger til 2019

Ledelsen fastholder forventningen om et driftsresultat for regnskabsåret 2019 før nedskrivninger i niveauet 160-200 mio. kr. (1. kvartal 2019: 38 mio. kr.), mens der forventes et nettoresultat i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval på 100-150 mio. kr. (1. kvartal 2019: 52 mio. kr.).

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger bl.a. af de økonomiske forhold, nedskrivninger på udlån samt kursreguleringer.

Yderligere oplysninger

Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, har samlede aktiver på 17,4 mia. kr. og 393 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked