FacebookPixel

Resultatet for årets første ni måneder som forventet
26-10-2017

Udlån til privatkunder steg i 3. kvartal 2017 på alle tre markeder

 

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2017:

 

1.-3. kvartal 2017 i forhold til 1.-3. kvartal 2016

 • BankNordiks resultat før skat udgjorde 143 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017, mod 159 mio. kr. i samme periode sidste år, eksklusive gevinsten fra salget af Vørður.
  • Nettorenteindtægterne faldt med 21 mio. kr. i forhold til året før som følge af den kontrollerede afvikling af bankens erhvervsudlån i Danmark og den lavere rentemarginal.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 8 mio. kr. som følge af periodens øgede indtægter fra formueforvaltning og formidling af realkreditlån.
  • Driftsomkostningerne steg med 4 mio.kr. til 350 mio. kr., hovedsageligt som følge af fratrædelsesgodtgørelser og øgede IT-omkostninger.
  • BankNordik tilbageførte nedskrivninger på 9 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017, mens der i samme periode sidste år blev tilbageført 8 mio. kr.
  • En nedskrivning på 17 mio. kr. på koncernens hovedsæde (nedskrevet fra 79 mio. kr. til 62 mio. kr.) er indregnet som en engangsomkostning som følge af en øget diskonteringsrente anvendt i værdiansættelsen.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 24 mio. kr. mod en gevinst på 18 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016.
 • Udlån i alt pr. 30. september 2017 udgjorde 9.549 mio. kr., hvilket trods afviklingen af erhvervslån i Danmark for 156 mio. kr. udgør en stigning på 177 mio. kr. i forhold til 9.372 mio. kr. pr. 30. september 2016.
 • Indlån i alt steg med samlet 178 mio. kr. fra 12.805 mio. kr. pr. 30. september 2016 til DKK 12.983 mio. kr. pr. 30. september 2017.

 

 

– BankNordik-koncernen er godt på vej til at indfri forventningerne for 2017, og det er vi godt tilfredse med. Vi opnåede stigende udlån og en stabilisering af nettorenteindtægterne i 3. kvartal, hvorimod vi oplevede et fald i gebyr- og provisionsindtægterne, hvilket især skyldes omstruktureringen af aktiviteterne inden for formueforvaltning i overensstemmelse med MiFID II. Vi kunne i kvartalet endnu engang tilbageføre nedskrivninger, hvilket i kombination med den lave risiko i vores udlånsportefølje afspejler de forsvarlige retningslinjer, koncernen har for sin kreditpolitik, udtaler BankNordiks administrerende direktør, Árni Ellefsen.

 

– Selvom vores nettorenteindtægter fortsat er under pres på grund af den lave rentemarginal, kan jeg konstatere, at vores udlån er steget i perioden, særligt til privatkundesegmentet hvor stigningen var 2,5% i forhold til sidste kvartal og med 5,3% år til dato. Det er fokuseringen af vores forretningsaktiviteter og den målrettede indsats for at styrke kvaliteten af vores kundeforhold, der har muliggjort denne udvikling, og den vil fortsat være et grundlæggende element i vores arbejde med at nå vores langsigtede økonomiske mål, udtaler Árni Ellefsen.

 

 

Udviklingen i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal 2017

 • BankNordik opnåede et resultat før skat på 30 mio. kr. i 3. kvartal 2017 mod 55 mio. kr. i 2. kvartal 2017.
  • Nettorenteindtægterne var uændrede i forhold til 2. kvartal 2017.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne faldt med 19 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2017, delvist som følge af omstruktureringen af aktiviteterne inden for formueforvaltning, hvoraf omkring 6 mio. kr. forventes opvejet af højere udbytter/kursreguleringer i fremtiden.
  • Indtægter fra forsikringsaktiviteter udgjorde 13 mio. kr., en stigning på 4 mio. kr. i forhold til 2. kvartal 2017.
  • Driftsomkostningerne faldt med 6 mio. kr. i 3. kvartal 2017 i forhold til kvartalet før, hvilket primært skyldtes lavere IT-omkostninger.
  • Netto nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 4 mio. kr. i 3. kvartal 2017 mod en tilbageførsel på 5 mio. kr. i 2. kvartal 2017.
  • En nedskrivning på 17 mio. kr. på koncernens hovedsæde er indregnet som en engangsomkostning som følge af en øget diskonteringsrente anvendt i værdiansættelsen.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 5 mio. kr. i 3. kvartal 2017 mod en gevinst på 4 mio. kr. i 2. kvartal 2017.
 • Udlånet steg med 122 mio. kr. fra 9.428 mio. kr. i 2. kvartal 2017 til 9.549 mio.kr. i 3. kvartal 2017, hvilket hovedsageligt skyldtes stigende udlån til privatkunder.
 • Indlånet faldt med 490 mio. kr. fra 13.472 mio. kr. i 2. kvartal 2017 til DKK 12.983 mio. kr. i 3. kvartal 2017. Tilbagegangen skyldtes en overgangsperiode, hvor en del af koncernens forvaltede aktiver blev overført til investeringspuljer.

 

Kapitalforhold

Koncernens egentlige kernekapitalprocent udgjorde 15,9% pr. 30. september 2017, en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til 30. juni 2017. Solvensprocenten udgjorde pr. 30. september 2017 18,2%, en stigning fra 17,9% pr. 30. juni 2017. I forhold til de ændrede retningslinjer for aflæggelse af delårsregnskaber har BankNordik valgt ikke at indregne nettoresultatet for et givent år i kapital- og solvensopgørelserne, førend den reviderede årsrapport offentliggøres.

BankNordik overvåger løbende de lovmæssige krav med henblik på at kunne forudse og tilpasse sig de kommende NEP-krav.

 

Forventninger til 2017

Ledelsen fastholder forventningen om et resultat for regnskabsåret 2017 før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat i niveauet 150-190 mio. kr. (1.-3. kvartal 2017: 127 mio. kr.).

Ledelsen forventede tidligere, at nedskrivninger på udlån i 2017 ville udgøre under 20 mio. kr. Dette tal er nu revideret, og nedskrivninger på udlån for 2017 forventes nu ikke at overstige 0 mio. kr. (1.-3. kvartal 2017: tilbageførsel på 9 mio. kr.).

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder eventuelle pengepolitiske tiltag fra centralbankernes side.

Yderligere oplysninger:

Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt for over 100 år siden på Færøerne, har samlede aktiver på 16,1 mia. kr. og 407 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

 

Bilag: BankNordiks hovedtal for 1.-3. kvartal 2017 og sammenligningstal

 

Hovedtal

DKK mio.

 

1.-3. kvt. 2017

1.-3. kvt. 2016

3. kvt. 2017

2. kvt. 2017

1. kvt. 2017

4. kvt. 2016

3. kvt. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Renteindtægter, netto

292

313

97

97

98

100

103

Gebyrindtægter, netto

149

141

39

58

52

51

46

Indtægter fra forsikringsaktiviteter

31

33

13

9

9

-7

12

Andre driftsindtægter

7

7

3

2

1

2

2

Driftsindtægter*

479

494

152

166

160

146

163

Driftsomkostninger*

-350

-345

-114

-120

-116

-114

-113

Sektoromkostninger m.v.

-2

-3

-1

-1

-1

1

-1

Driftsresultat før nedskrivninger*

127

146

38

46

43

33

49

Nedskrivninger på udlån (netto)

9

8

4

5

0

4

4

Driftsresultat*

136

153

42

51

43

38

53

Engangsposter

-17

-12

-17

0

0

0

0

Resultat før kursreg. og skat

119

141

25

51

43

38

53

Kursreguleringer

24

18

5

4

14

-10

12

Resultat før skat, ekskl. Vörður

143

159

30

55

57

28

64

Resultat før skat, inkl. Vörður

143

249

30

55

57

28

164

 

 

 

 

 

 

 

 

Indlån m.v., mia.kr.

13,0

12,8

13,0

13,5

12,7

12,7

12,8

Udlån m.v., mia.kr.

9,5

9,4

9,5

9,4

9,2

9,1

9,4

Egenkapital, mia.kr.

1,7

1,9

1,7

1,7

1,7

1,9

1,9

Solvensprocent

18,2%

19,0%

18,2%

17,9%

18,4%

18,3%

19,0%

Likviditetsmæssig overdækning

219%

228%

219%

246%

239%

242%

228%

Driftsomkostninger/-indtægter

73%

70%

75%

72%

73%

78%

69%

Antal medarbejdere (FTE), ultimo

407

416

407

407

416

415

416

 

* Ekskl. engangsposter og kursreguleringer

 

Yderligere oplysninger findes i delårsrapporten (offentliggøres alene på engelsk).

 

Delårsrapporten er udarbejdet og offentligjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende.


‹ Tilbage
Accepter cookies fra vores hjemmeside

Vores hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og til at forbedre din oplevelse på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger for din browser.

Du kan læse mere om cookies her.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies