En god start på 2018

Forventningen til nettoresultatet opjusteres

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 1. kvartal 2018:

(Koncernens resultatopgørelse er justeret med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med den metode, der blev udmeldt i afsnittet ‘Financial review’ i den engelsksprogede årsrapport for 2017.)

1. kvartal 2018 sammenholdt med 1. kvartal 2017

 • BankNordik opnåede i 1. kvartal 2018 et driftsresultat på 77 mio. kr., hvilket er en forbedring på 30 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017 (+66%).
 • Nettorenteindtægterne faldt med 4 mio. kr. i forhold til året før på grund af lavere rentemarginaler og den kontrollerede afvikling af de danske erhvervskundeaktiviteter.
 • Gebyr- og provisionsindtægterne faldt med 7 mio. kr., men blev opvejet af en forholdsmæssig stigning i andre driftsindtægter som følge af omstruktureringen af aktiviteterne inden for formueforvaltning, der relaterer sig til MiFID II.
 • Nettoindtægterne fra forsikringsaktiviteter steg med 3 mio. kr. i 1. kvartal 2018 på grund af øgede præmieindtægter.
 • Andre driftsindtægter udgjorde DKK 12 mio. kr. mod DKK 5 mio. i samme periode sidste år.
 • Driftsomkostningerne faldt med 1 mio. kr. til 115 mio. kr., i tråd med bestræbelserne på at begrænse omkostningsudviklingen.
 • BankNordik tilbageførte nettonedskrivninger på 31 mio. kr. i 1. kvartal 2018.
 • BankNordiks resultat før skat udgjorde 148 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod 57 mio. kr. i 1. kvartal 2017.
 • Engangsposter udgjorde en indtægt på 76 mio. kr. i 1. kvartal 2018 som følge af en sale and lease back-transaktion omhandlende koncernens hovedkontor og en opskrivning af ejerandelen i BI Holding A/S.
 • Kursreguleringer udgjorde et tab på 6 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod en gevinst på 11 mio. kr. i 1. kvartal 2017.
 • Udlånet steg med 448 mio. kr. fra 9.159 mio. kr. pr. 31. marts 2017 til DKK 9.607 mio. kr. pr. 31. marts 2018.
 • Indlånet steg med 404 mio. kr. fra 12.679 mio. kr. pr. 31. marts 2017 til DKK 13.083 mio. kr. pr. 31. marts 2018.

”Vi leverede et stærkt resultat i 1. kvartal, hvor vi fortsatte tilbageføringen af nedskrivninger og desuden kunne indregne en betydelig profit på baggrund af sale and lease back-aftalen vedrørende vores hovedsæde. Vi har en fortsat høj kundeaktivitet og har øget vores udlån på trods af, at nettorenteindtægterne stadig er udfordrede af det vedvarende pres på rentemarginalen,” siger Árni Ellefsen, administrerende direktør.

”Kvaliteten af relationen til vores kunder blev styrket yderligere i løbet af kvartalet, og vi koncentrerer fortsat vores indsats på yderligere at forbedre den overordnede kundeoplevelse, især på det danske marked. I april lancerede vi vores nye hjemmeside som en del af den udmeldte plan om at nytænke hele vores digitale brugerflade ved at integrere alle applikationer i én platform. Desuden arbejder vi målrettet på at gennemføre de planlagte tiltag, der skal øge den operationelle effektivitet gennem en gradvis strømlining af processer og automatisering af opgaver,” siger Árni Ellefsen.

1. kvartal 2018 sammenholdt med 4. kvartal 2017

 • BankNordiks driftsresultat faldt til 77 mio. kr. i 1. kvartal 2018 fra DKK 103 mio. kr. i 4. kvartal 2017.
 • Nettorenteindtægterne faldt med 1 mio. kr. i forhold til 4. kvartal 2017 på grund af det fortsatte pres på rentemarginalen
 • Gebyr- og provisionsindtægterne faldt med 3 mio. kr. i forhold til 4. kvartal 2017, hovedsagligt på grund af mindre aktivitet inden for formueforvaltning.
 • Indtægterne fra forsikringsaktiviteter udgjorde 12 mio. kr. i 1. kvartal 2018, hvilket var uændret i forhold til 4. kvartal 2017.
 • Andre driftsindtægter udgjorde DKK 12 mio. kr. mod DKK 8 mio. i det foregående kvartal
 • Driftsomkostningerne steg i 1. kvartal 2018 med 3 mio. kr. i forhold til kvartalet før.
 • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 31 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod en tilbageførsel på 51 mio. kr. i 4. kvartal 2017.
 • BankNordik opnåede et resultat før skat på 148 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod 92 mio. kr. i 4. kvartal 2017.
 • Engangsposter udgjorde en indtægt på 76 mio. kr. i 1. kvartal 2018 som følge af en sale and lease back-transaktion omhandlende koncernens hovedkontor og en opskrivning af ejerandelen i BI Holding A/S.
 • Kursreguleringer udgjorde et tab på 6 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod et tab på 10 mio. kr. i 4. kvartal 2017.

Sale and lease back-transaktion vedrørende BankNordiks hovedkontor

BankNordik offentliggjorde i marts 2018 en sale and lease back-aftale med P/F Varðin vedrørende bankens hovedkontor i Tórshavn. Ejendommen er solgt for 140 mio. kr., og der er indgået en 15 årig leasingaftale med mulighed for at forlænge leasingperioden med yderligere fem år. Transaktionen udløste en indtægt på 70 mio. kr. før skat, hvoraf 60 mio. kr. blev bogført i første kvartal 2018. Den årlige startleje udgør ca. 5 mio. kr., svarende til et forrentning på 3,75%, og lejen stiger 1% årligt.

Kapitalforhold

Koncernens egentlige kernekapitalprocent er faldet med 0,8 procentpoint i forhold til kvartalet før og udgør pr. 31. marts 2018 16,7%. Solvensprocenten er pr. 31. marts 2018 faldet til 18,9% fra 19,7% pr. 31. december 2017.
De lavere nøgletal skyldes til dels den nye IFRS 9-standard, som har medført en nedskrivning på DKK 53 mio. kr., der er bogført direkte over egenkapitalen, og dels ændrede retningslinjer for regnskabsaflæggelse, hvor BankNordik har valgt ikke at indregne nettoresultatet for et givent år i kapital- og solvensopgørelserne, førend den reviderede årsrapport offentliggøres.

Forventninger til 2018

(Nedenstående forventninger afspejler de annoncerede ændringer i den justerede resultatopgørelsesmetode)

Ledelsen fastholder forventningen om et resultat for regnskabsåret 2018 før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat i niveauet 160-200 mio. kr. (2017: 187 mio. kr.).

Koncernen opjusterer dog forventningen til nettoresultatet for 2018 fra det tidligere udmeldte interval på 165-215 mio. kr. til 175-225 mio. kr. (2017: 189 mio. kr.).

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, nedskrivninger på udlån samt kursreguleringer.

Læs regnskabsrapport og investorpræsentation på BankNordiks Investor Relations-hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked