Omlægninger i Personlig FormuePleje

11.09.18
Reduktion af aktieeksponering i Emerging Markets
Emerging markets er fremtidens lande, nogle længere fremme end andre, og der er ingen tvivl om, at der her findes mange gode muligheder som investor. Investeringer kræver dog tålmodighed, og forudsigelser kan slå fejl, specielt når der er så mange variable i spil, som tilfældet er for disse lande. 

Landene under betegnelsen emerging markets er en meget forskelligartet gruppe. Der er store demografiske og økonomiske forskelle på lande som Brasilien, Argentina og Sydafrika, over Rusland, Polen og Ungarn til brændpunkter som Tyrkiet. De mest folkerige af alle og en helt historie for sig, er Kina og Indien, som også hører under kategori emerging markets. Samlet set er denne gruppe af lande dog ens på den front, at de byder på store muligheder for vækst. Ofte har de eksempelvis råstoffer og billig arbejdskraft, som kan hjælpe eksporten. Men de har også svagheder og udfordringer, når det kommer til eksempelvis politisk stabilitet og dyr udenlandsgæld.

De senere måneder har netop budt på en række udfordringer, som mange ikke havde forudset. Trumps handelskrig, som i høj grad involverer Kina, er pt én af de større udfordringer. Samtidig har valutauro betydet, at flere emerging markets lande har set markante dyk i deres valuta, hvilket rigtigt nok gavner deres eksport men rammer deres evne til at tilbagebetale gæld til udlandet, en gæld der ofte er optaget i den stærke US Dollar. Derudover har flere lande set opblussende politisk uro, her er det tydeligste eksempel den tyrkiske præsident Erdogan, som tilsyneladende har skyklapper på i forhold til omverdenens handelsrestriktioner og den indenlandske inflation.

Handelskrigen mellem Kina og USA er lige nu i fuldt flor. Trump har annonceret, at han ønsker at iværksætte en importtold på varer fra Kina for et beløb på USD 200 mia. Toldsatsen kan sættes til mellem 10 og 25 pct. og kan igangsættes, når det passer præsidenten. Kinas modsvar til dette tiltag er endnu ukendt, men det er meget sandsynligt, at de vil gengælde på flere fronter. Modsvaret kan indeholde lignende toldsatser mod USA, men kan også indeholde andre handelshindringer, såsom sværere vilkår for amerikanske virksomheder eller svækkelse af den kinesiske valuta og salg af amerikanske statsobligationer.

Præsident Trump har samtidig annonceret, at han er parat til at følge den første omgang af toldsatser op med told på yderligere ca. mia. 267 USD, såfremt han ikke er tilfreds med Kinas reaktion. Det er denne trussel, der kan sætte en massiv eskalering af handelskrigen i gang, og det ønsker vi at komme i forkøbet ved at reducere risikoen nu.

Problemer i et eller flere emerging markets lande er intet nyt, men enkelte gange blæser stormen en smule stærkere end normalt, og den igangværende handelskrig gør, at samtlige lande oplever en større investorflugt, som betyder faldende aktier og obligationer.

Vi har derfor valgt at reducere vores aktieeksponering til samtlige lande under emerging markets. Såfremt handelskrigen afdæmpes, og der falder ro på markederne, vil vi genoverveje vores beslutning. Indtil da vælger vi at fjerne en del af denne risiko og placere midlerne i globale udviklede aktiemarkeder.

Samlet set er aktierne i MSCI Emerging Markets faldet med ca. 10 pct. over de seneste 3 måneder, mens verdensmarkedet er steget med ca. 2 pct. Det er denne udvikling, som vi frygter vil fortsætte, og vi vælger derfor at reducere risikoen nu.

Reduktionen er sket i Danske Invest Nye Markeder, og der er købt yderligere op i Danske Invest Globale Indeks for provenuet.

Alle handler er sket 11. september 2018 med valør 13. september 2018.

22.06.18
Salg af USA Small Cap og køb af USA Large Cap
Det amerikanske opsving kører nu på sit 10. år, og det store spørgsmål er, hvor længe det kan fortsætte endnu og afløses af recession. Enkelte nøgletal såsom tillidsindikatorer og detailsalg viser en svag afdæmpet tendens, og vi har set de amerikanske renter stige over de seneste måneder.

Trumps løfter om at ”Make America Great Again” har givet et større tillidsboost til den indenlandske økonomi i USA, og det har betydet, at særligt Small Cap aktier er steget pænt over de seneste måneder. Skattelettelser og løfter om infrastrukturinvesteringer samt udsigt til øget jobskabelse har drevet investorerne mod mindre selskaber i USA. Med de seneste kursstigninger ser værdiansættelsen for de mindre aktier dyr ud, og der er således ikke plads til skuffelser fra hverken regnskaber eller Trump.

Vi ser derfor mere værdi i de større amerikanske aktier. Store selskaber har typisk en global eksponering, der giver dem en fordel i skiftende konjunkturer. De større aktier har heller ikke oplevet samme stigninger, som vi har set hos de mindre selskaber, selv om selskaberne udviser en høj indtjeningsevne.

Vi vælger derfor at sælge beholdningen af amerikanske Small Cap aktier og omlægge til amerikanske Large Cap aktier. Alle køb er foretaget i foreningen Bankinvest USA Large Cap Aktier.

22.06.18
Aktivering af kontanter – køb af obligationer
Den seneste tid har vist, at de økonomiske nøgletal, primært i Europa, har vist en svagt afmattet tendens. Når man kombinerer dette med udsigten til en global handelskrig med USA i spidsen og politisk usikkerhed i Italien og Tyskland, vælger vi at opruste porteføljernes risikostabiliserende element. På den strategiske horisont vælger vi at opvægte obligationer til en neutralvægt, og dermed sætter vi ligeledes aktievægten på neutral på både kort og lang horisont.

I lyset af risikobilledet vælger vi at tilkøbe traditionelle lange danske obligationer, da en eskalerende handelskrig kan ramme mere risikobetonede obligationsklasser. De seneste meldinger fra ECB har ligeledes kastet lys over planen for rentestigninger, og her ser Draghi og co. ud til at være mere afventende end tidligere. Det tyder på, at eventuelle rentestigninger fra centralbanken er udskudt til tidligst efteråret 2019, hvilket understøtter det nuværende lave renteniveau et godt stykke tid ud i fremtiden.
Kontanterne er benyttet til at tilkøbe Bankinvest Lange Danske Obligationer og i enkelte tilfælde Bankinvest Korte Danske Obligationer.

23.02.18
Taktisk risikojustering – øget kontantandel
Januar og starten af februar 2018 bød på finansiel uro og en korrektion på aktiemarkedet. Aktiekorrektioner kommer fra tid til anden efter længere perioder med rolige markeder. Denne gang mener vi dog at dette kan være begyndelsen på en mere urolig periode hvor særligt rente og inflationsniveauet vil være i fokus. På baggrund af situationen har vi valgt at beholde en andel af kontanter på kundernes konti. Denne kontantandel er delvis et resultat af større udbytter som er udbetalt i perioden. Disse udbytter er primært udbetalt fra aktieforeningerne og vi har således blot foretaget mindre justeringer i porteføljesammensætningen.

Vi fastholder denne taktiske kontantandel indtil videre mens vi vurderer mulighederne for geninvestering. Vi mener fortsat at aktiemarkedet vil stige og der er således alene vores overvægt af aktier vi reducerer til neutral. På den lange horisont viser nøgletallene et billede af fortsat fremgang og grund til optimisme, den øgede kontant andel er således et spørgsmål om timing og er således alene af taktiske årsager. Vi ser fortsat en overvægt af aktier som den korrekte placering på den længere strategiske horisont som strækker sig 12 mdr. frem.

22.11.17
Yderligere spredning af globale aktieinvesteringer
Den globale vækst er overordnet set i fremgang, og det er et billede, vi ser fortsætte fremover. I USA understøttes økonomien af en høj forbruger- og erhvervstillid, som bunder i en solid jobvækst. Vi ser spæde tegn på lønfremgang, som vil understøtte forbruget, ligesom vi vil se en acceleration, såfremt det lykkes for Præsident Trump at gennemføre den meget omtalte skattereform.

I Europa er der gode betingelser for yderligere vækst, da renten fortsat er lav, og fremgangen på job- og boligmarkedet fortsætter til gavn for forbruget. Frankrig har genfundet stabiliteten med valget af præsident Macron, mens Tyskland kæmper med regeringsdannelsen. Usikkerheden omkring udfaldet af Brexit præger markederne, og valget i Italien mangler ligeledes at blive afklaret. Samlet set ser det europæiske økonomiske landskab dog positivt ud.

I det nuværende makroøkonomiske scenarium ønsker vi en bred aktieeksponering til de globale aktiemarkeder. Vi har derfor valgt at sprede vores investeringer yderligere ved købet af Danske Invest Global Indeks. Denne investering er sammensat, så den følger det globale aktieindeks MSCI World og har dermed en investeringssammensætning, der fordeler sig med ca. 58 pct. amerikanske aktier og resten fordelt på blandt andet Europa og Asien. I samme forbindelse har vi nedbragt andelen af Bankinvest Basis Globale aktier.

Køb af obligationer udstedt i Emerging Markets samt gevinsthjemtagning på europæiske Investment Grade obligationer

Emerging Markets oplever en massiv fremgang, hvilket blandt andet kan ses i landenes nøgletal for aktiviteten i erhvervslivet. EM hjælpes på vej af en svækket dollar, og de seneste måneder har budt på stigende råvarepriser, som gavner økonomierne. Det positive scenarium giver os muligheden for at investere i stat- og virksomhedsobligationer i disse lande igennem Bankinvest Emerging Markets Obligationer. Afkastpotentialet for denne aktivklasse er højere end for virksomhedsobligationer IG, hvorfor vi frasælger Bankinvest Virksomhedsobligationer Investment Grade.

Frasalget af denne klasse sker forud for ECBs reduktion af opkøbsprogrammet, som blandt andet vil påvirke europæiske virksomhedsobligationer negativt. For Emerging Markets foreningen gælder det, at obligationsinvesteringerne er valutaafdækkede, således at fremadrettede valutaudsving ikke påvirker afkastet. Fordelingen er på ca. 50 pct. statsobligationer og 50 pct. virksomhedsobligationer. Samlet set er kreditrisikoen højere for Emerging Markets Obligationer, men risikotallet ændres ikke. Bankinvest Emerging Markets Obligationer har risikotallet 3, det samme som de frasolgte Virksomhedsobligationer IG.

Samtlige handler er foretaget 21. november 2017.

13.10.17
Køb af aktier på baggrund af positivt investeringsklima
I sommers valgte vi at tage en smule risiko ud af porteføljerne ved at sælge en mindre del af vores aktier. Det gjorde vi på baggrund af en række usikkerhedsfaktorer, herunder udsigten til at de store centralbanker FED og ECB ville beslutte sig for at reducere deres stimuli, Præsident Trumps manglende politiske resultater samt udsigten til et tyndt sommermarked. Nu knap tre måneder senere kan vi konstatere, at markedet ikke har reageret negativt på disse faktorer, og at de ledende økonomiske indikationer fortsat udviser fremgang.

FED har meddelt, at de nu begynder at reducere balancen, og ECB forventes i slutningen af indeværende måned at meddele en forlængelse og en reduktion af opkøbsprogrammet fra det nye år. Dette forventes også at blive modtaget uden problemer. Trump-administrationen har varslet store skattelettelser, men der er endnu ikke fremlangt et konkret forslag til finansiering, så det politiske slagsmål udestår. Den nye regnskabssæson er så småt i gang, og det ser ud til, at selskaberne fortsætter de positive resultater. Dermed er der basis for en positiv aktieudvikling over de kommende måneder.

Vi forventer, at det positive investeringsklima fortsætter. Der er altid elementer af usikkerhed i markedet, men i den nuværende situation er overvægten af nøgletal og udsigter til den positive side. Markedet lader ligeledes til at være trygge ved centralbankerne FED og ECBs retorik, og støjen omkring Nordkorea og Trump har endnu ikke formået at overskygge realøkonomiens fremgang.

På denne baggrund har vi valgt at tilbagekøbe andelen af aktier i porteføljerne ved at købe op i eksisterende foreninger med globale aktier, mens der er solgt ud af obligationsbeholdningerne for at finansiere købet.

20.07.17
Taktisk neddrosling af aktierisiko
For at imødekomme større bevægelser på aktiemarkedet hen over sensommeren, har vi valgt at neddrosle aktierisikoen.

Justeringen foretages nu, da vi kigger tilbage på en periode med positive aktiemarkeder og historisk lave udsving. Over de seneste måneder er dollaren faldet tilbage, hvilket eroderer afkastet for amerikanske aktier, mens europæiske aktier har klaret sig over normalen i første halvår.

Virksomhedernes regnskabsaflæggelser viser høj indtjeningsvækst, men forventningerne er høje, og der skal ikke mange skuffelser til, før markedet reagerer med kursdyk. Vi ser ligeledes ind i en periode, hvor der vil være stort fokus på centralbankernes rentepolitik og følgerne af en langsom rentenormalisering. Det kan skabe perioder med uro for visse områder af aktiemarkedet.

Vi vælger derfor at nedbringe halvdelen af vores overvægt for aktier og placerer provenuet i lange obligationer. Grundlæggende er det globale billede fortsat positivt med økonomisk fremgang for samtlige store regioner.

Vi mener fortsat, at det betaler sig at investere i aktier, men af taktiske grunde foretager vi denne justering på grund af udsigten til lidt højere risiko i de kommende måneder.

04.05.17
Vi køber flere globale aktier, mens der neddrosles på danske aktier og frasælges nicheaktier inden for globalt forbrug
Vi har hævet andelen af globale aktier. Med det nuværende makroøkonomiske billede er den globale økonomi inde i et synkront opsving. Vi forventer, at dette opsving vil opbygge styrke og ønsker derfor en bred eksponering til det globale aktiemarked.

I den forbindelse har vi frasolgt investeringsforeningen Bankinvest Globalt Forbrug. Denne investeringsforening specialiserer sig i investeringer i selskaber inden for forbrugsrelaterede brancher såsom dagligvarer og personlig pleje men også luksus forbrugsgoder. Vi har været meget tilfredse med denne nicheinvestering over de senere år, da netop denne sektor har været i betydelig vækst efter en stor andel af den globale befolkning, der flytter sig mod en højere levestandard og derved forbruger mere. Vi vælger at sælge foreningen nu, da vi ser større afkastpotentiale i en bred global eksponering. Både ud fra den nuværende konjunkturcyklus men også forbrugsaktiernes prisfastsættelse.

Der er ligeledes sket en neddrosling af investering i danske aktier. Det danske aktiemarked har leveret et afkast, der ligger markant over det globale aktiemarked i fire ud af de seneste fem år. Hvis man købte det danske aktiemarked for fem år siden, ville afkastet i dag være på hele 157 pct. Det samme afkast for det globale aktiemarked er på blot 68 pct. over fem år, målt i lokalvaluta.

Det danske aktiemarked består af selskaber som er i absolut topform. Deres ledelser er dygtige og udnytter generelt vækstpotentialet på nye og eksisterende markeder til topkarakter. Derfor anser vi fortsat danske aktier for en attraktiv investering, som vi ønsker at bevare. Det danske marked målt ved OMXC20 Cap har dog aldrig været på et højere niveau med rekordafkast i år. Vi vælger derfor at neddrosle andelen af danske aktier, da vi ikke tror, at den historiske høje performance kan fortsætte i samme tempo. Derfor sker der et frasalg af investeringsforeningen Danske Invest Danmark Fokus samt en justering i beholdningen af Bankinvest Danske Aktier.

I forbindelse med denne fremtidige sammensætning er der sket mindre justeringer på samtlige investeringer. Blandt andet har enkelte kunder oplevet, at der er sket en strømlining af obligationsbeholdningen. Enkelte kunder har gennemgået en tilpasning af deres risiko ved den igangværende omlægning.

26.01.17
Vi køber yderligere aktier og hæver anbefalingen til overvægt, da økonomiske indikatorer viser yderligere vækst. Vi undervægter obligationer, da der er risiko for stigende renter
Året er startet ganske godt for de globale aktier. De seneste økonomiske ledende indikatorer viser et positivt billede af økonomien for samtlige større regioner i verden. Samtidig er både forbrugertilliden og erhvervstilliden på historisk høje niveauer. Selv Storbritannien udviser positive tegn, om end der fortsat er usikkerhed i forbindelse med Brexit. De økonomiske nøgletal i det nuværende scenarium er så entydigt positive, at det danner basis for køb af yderligere aktier. Den globale økonomi bliver ofte beskrevet som et kæmpe containerskib på havet. Nu er kursen lagt, og selv om der er en række usikkerhedsfaktorer i den nærmeste fremtid, så forventer vi ikke, at de vil vende skuden til en ny kurs.

Aktiemarkedet har taget godt imod Trump, og det forventes, at han vil stimulere den amerikanske økonomi yderligere. Det er klart, at der er store usikkerhedsfaktorer ved indførslen af protektionistiske tiltag, ligesom de mange valg, Europa står over for, kan bringe uro på markederne. Den økonomiske fremgang, der underliggende præger den globale økonomi, er dog så stærk, at vi vælger at overvægte aktier for investeringskunder.

Samtidig vælger vi at sælge en del af kundernes obligationsbeholdninger. Vi nedbringer obligationsandelen, da vi ser risiko for yderligere rentestigninger, primært på baggrund af stigende vækst og inflation. Vi ser ikke store kommende rentestigninger og anser således fortsat obligationer som en vigtig del af en portefølje, men vi vælger at tippe beholdningerne mod aktier i det nuværende makroøkonomiske perspektiv.

Der er justeret i eksisterende beholdninger.

16.12.16
Reduktion af andelen af danske aktier til fordel for globale aktier, samt aktivering af kontanter til fordel for danske obligationer
Efter det overraskende resultat af det amerikanske præsidentvalg har de globale finansmarkeder været præget af optimisme, med stigende aktiekurser og renter til følge. Den stigende optimisme skyldes forventninger til, at den kommende præsident Trump vil levere på sine løfter om massive skattelettelser og store investeringer i både militær og infrastruktur. Når og hvis dette sker, samtidig med at jobskabelsen er høj og arbejdsløsheden meget lav, kan det sende både væksten og inflationen op.

Denne udvikling har smittet af på Europa og dermed også Danmark. Vi anser det derfor for hensigtsmæssigt at forøge andelen af danske realkreditobligationer, da renteniveauerne nu er kommet op på et mere attraktivt niveau. Vi ser en god mulighed for en periode med mere stabilitet og endda med mulighed for et mindre rentefald på den korte bane. På længere sigt forventer vi fortsat mindre rentestigninger, men tempoet vil være afdæmpet.

På baggrund af udsigterne for 2017 vælger vi at skrue op for den globale aktieeksponering, mens vi fjerner lidt af risikoen på de danske aktier. Vi fastholder dog den samlede aktieandel. Det danske aktiemarked har i mange år været blandt de bedste i verden, men vækstudsigterne for de danske aktier er nu noget mere afdæmpede, i forhold til tidligere.

Der er justeret i nuværende beholdninger og ingen nye fondskoder er således købt ind. Alle handler er foretaget den 14/12 2016.

07.11.16
Frasalg af beholdningerne af Bankinvest Virksomhedsobligationer High Yield
Tirsdag den 8. november skal amerikanerne beslutte, om det er Donald Trump eller Hillary Clinton, der skal være landets næste præsident. Meningsmålingerne peger på et tæt løb, selvom det fortsat tegner til, at Clinton vil hive sejren i land. Tidligere på året så vi, hvordan meningsmålingerne viste et forkert billede, da alt pegede på, at Storbritannien ville blive i EU. Men her blev alle taget på sengen, da udfaldet endte med et klart ”Leave”. Vi ser nu det samme scenarium i USA, hvilket får os til at træffe visse forholdsregler.

Hvis Donald Trump ender i det hvide hus, er konsekvenserne for økonomien ganske usikre. Med udtalelser om importtariffer på kinesiske vare og ophævelse af handelsaftaler, er det forventningen, at den økonomiske fremgang vil møde modgang. Det vil formentlig betyde, at risikopræmien vil stige med kursfald til følge.

Vi vælger at nedbringe kundernes eksponering til amerikanske selskaber ved at frasælge virksomhedsobligationer i det såkaldte High Yield segment. Denne aktivklasse har nydt godt af den økonomiske fremgang, og vi ønsker at bevare profitten.

Såfremt Hillary Clinton vinder præsidentvalget, er forventningen, at markedet hurtigt vil falde til ro. I dette tilfælde vil vi på ny tage situation op til overvejelse og vurdere, hvordan pengene bedst kan genplaceres.

21.09.16
Tilkøb af BankInvest Virksomhedsobligationer IG til udvalgte kunder
I takt med at renteniveauet på obligationsmarkedet generelt bliver presset længere og længere ned, ønsker vi at finde en eksponering, der bedst muligt imødekommer dette.

Vi har derfor tilkøbt Europæiske Investment Grade obligationer (kaldet IG). Denne obligationsklasse er, som så mange andre obligationer, tæt på all time low for renten. Vi ser muligheder for IG, da kreditpræmien, dvs. merrenten, i forhold til statsobligationsmarkedet ikke er faldet ret meget de seneste år. Dette gør, at vi forventer en positiv afkastudvikling. Derudover understøttes markedet direkte af ECB (den Europæiske Centralbank), der opkøber disse obligationer som del af det nuværende opkøbsprogram.

Med udsigten til at ECB vil fortsætte sit opkøbsprogram for både stats- og virksomhedsobligationer et godt stykke tid endnu, anser BankNordik det for fordelagtigt at inddrage aktivtypen Virksomhedsobligationer IG. Risikomæssigt forventes denne tilføjelse kun at have marginal påvirkning, og beholdningen forventes at have en positiv diversificeringseffekt.

BankInvest Virksomhedsobligationer IG har eksisteret siden 2003 og har i alle år været ledet af den samme forvalter. Vi har derfor fuld tiltro til forvaltningsprocessen og godt kendskab til udbyderen.

01.08.16
Køb af aktier i Emerging Markets til udvalgte kunder under forvaltning
Væksten i de globale økonomier er presset, selv om det går i den rigtige retning. Der er dog regioner i verden, hvor høj vækst er mere reglen end undtagelsen. Steder som Indien, Sydkorea og Indonesien oplever fremgang og er blandt de hurtigst voksende økonomier i verden.

Råvarepriserne har nået et stabilt leje, hvilket giver grobund for yderligere vækst i 2017. Emerging Markets har haft nogle svære år, men nu mener vi, at det værste er overstået, og vi tror på, at der kan hentes et merafkast på disse markeder. Vi har derfor valgt at tilkøbe investeringsforeningen Danske Invest Nye Markeder.

Investeringerne styres fra Singapore, Sao Paolo og London, men porteføljerådgiverne rejser overalt i Emerging Markets-landene. Forvaltningen lægger stor vægt på valget af den enkelte aktie og dens langsigtede potentiale, og investerer aldrig i en aktie uden først at have besøgt virksomheden.

14.06.16
Justering af aktiebeholdningerne
I lyset af den markante aktieuro som afstemningen i Storbritannien d. 23. juni bringer med sig, har vi valgt at reducere risikoen. Borgerne i Storbritannien skal stemme om, hvorvidt de fortsat ønsker at forblive medlemmer i EU. Hvis de ønsker at stemme sig ud, og Brexit således bliver en realitet, er der risiko for, at andre lande følger efter. Samtidig giver det en stor usikkerhed omkring samarbejdet mellem EU og den vigtige handelspartner England. Der er en høj risiko for, at Brexit vil ramme Eurolandenes BNP, og ECB's opgave med at skabe fremgang bliver således tungere. Dermed er dette ikke blot et spørgsmål om Storbritanniens forhold til EU men også et spørgsmål om, hvordan det fremtidige EU vil se ud.

Meningsmålingerne viser fortsat stort set dødt løb, og derfor reagerer markedet nu. Vi vælger at nedbringe kundernes aktieeksponering som en forsikringspolice mod yderligere store fald. Hvis afstemningen ender med, at Storbritannien forbliver i EU, vil markedet formentlig ånde lettet op, og vi vil således på ny vurdere situationen. Enhver forsikring har en pris, men ved at foretage denne manøvre imødekommer vi et scenarium med fortsatte kursfald.

På lang sigt har vi fortsat den holdning, at verdensøkonomien er i bedring, og vi ser fortsat gode muligheder i aktiemarkedet.

18.05.16
Køb af SEBinvest High Yeld Bonds Short Duration (SKY Harbor) for kontantindestående
Gennem lang tid har vi undervægtet obligationsandelen grundet det lave renteniveau samt forventning om svagt stigende renter. Det har betydet, at mange kunder har haft et betydeligt kontantindestående på deres konto.

Vi har søgt efter en investeringsmulighed, som tilbyder et fornuftigt afkastpotentiale men uden en medfølgende stor renterisiko.
Vi har nu besluttet at aktivere denne undervægt. For udvalgte større kunder sker det ved et tilkøb af investeringsforeningen SEBinvest US High Yeld Bonds Short Duration (SKY Harbor).

Foreningen, som er eksternt forvaltet af et amerikansk team, investerer i det amerikanske High Yield marked, men med fokus på korte udstedelser. Målsætningen for foreningen er at skabe et højt løbende afkast, men med en lavere volatilitet end det brede US High Yield marked. Dette sker primært ved at investere i den korte ende af rentekurven, men også via en fokuseret udvælgelsesproces.

Foreningen startede i marts 2015 og har i den periode leveret et afkast, som et tæt på afkastet for det samlede amerikanske HY marked men kun med den halve down-side. Den eksterne forvalter har en meget lang track-record, som dokumenterer, at de kan levere et afkast, som svarer til foreningens målsætning.

29.04.16
Køb af aktier for kontantindestående
Starten af året bød på stor uro på de finansielle markeder. Denne uro var sat i gang af en bekymring om tilstanden for verdensøkonomien. Finansmarkederne bevægede sig voldsomt, da investorerne søgte mod sikker havn og ønskede at nedbringe eksponeringen mod aktier og råvarer.

Bunden blev nået i midten af februar, og derfra har både aktier og prisen på olie rettet sig ganske pænt. I slutningen af februar valgte vi at nedbringe risikoen i alle større porteføljer, og det betød, at vi neddroslede andelen af aktier. Den øgede kontantbeholdning gav os det bedste udgangspunkt til at imødekomme en lang række af udfald for markedsudviklingen. Nu ser udsigten bedre ud. Der er ikke samme skepsis omkring den økonomiske udvikling for Kina, og da olieprisen har rettet sig fra bunden, er denne uro også stilnet af. Vi vurderer samtidig, at de seneste økonomiske nøgletal peger på, at der grundlæggende er en solid fremgang, og derfor vælger vi at benytte en del af kontantbeholdningen til at købe aktier.

Der er suppleret op i eksisterende aktieforeninger. Banken har fortsat en ”neutral” anbefaling i forhold til vægten af aktier.

29.02.16
Risikoreduktion i samtlige (større) porteføljer under forvaltning
Vi har i 2016 været vidner til en ganske voldsom nedtur på samtlige aktiemarkeder over hele kloden. Årets første uger bød på store fald og voksende uro. Markedet fandt en foreløbig bund i midten af februar, hvor aktierne var faldet med op mod 15 pct. Uroen skyldes en række begivenheder, hvor den globale vækst og det store dyk i olieprisen er meget tungtvejende. Markedet frygter, at væksten i hele den vestlige verden vil være ganske svag, og at de mange tiltag, som regeringer og centralbanker har søsat i de seneste år, har været forgæves. Det er på nuværende tidspunkt meget svært at afgøre, om frygten er overdrevet eller berettiget, da de økonomiske nøgletal er tvetydige. På den ene side er der mange indikatorer, der tyder på, at opsvinget for Europa og USA er stabilt og kører opad i et roligt tempo men stadig på et lavt niveau. Der er dermed meget, der underbygger vores overordnede holdning om, at der er fremgang i vente for virksomhederne, og at befolkningerne vil få flere penge mellem hænderne, i takt med at arbejdsløsheden falder. Dette scenarium peger på, at aktierne vil stige senere på året, da frygten dermed vil forsvinde, efterhånden som frygtscenariet udvandes, og de positive nøgletal overtager.

På den anden side vil vi ikke lukke øjnene og blot ignorere markedsbevægelserne. ”Markedet har altid ret” er en meget brugt sætning, når aktiemarkedet bevæger sig ude af takt med det forventede, og så kan man være kontrær eller rette ind og følge trop. Hvis frygten er voldsomt overdrevet, så vil det betale sig at være kontrær, men er der noget om snakken, så vil det være svært at se tilbage og proklamere, at der ingen advarselstegn var at se. Vi vælger derfor at udnytte den nuværende mulighed til at handle. Den meget bratte nedtur fandt en bund, og den seneste tid har aktierne udvist ganske flotte stigninger og således indhentet noget af det tabte. Det udnytter vi, da udfordringerne stadig er ganske markante, og vi ser en betydelig risiko for en yderligere nedtur i de kommende uger eller måneder. I de kommende uger vil de store centralbanker komme på banen, og her er det vores forventning, at de ikke har nok krudt i arsenalet til at skabe en varig ro på markederne. Yderligere er der problematikken omkring UKs medlemskab i EU og de store flygtningestrømme, som kan skabe politiske gnidninger i Europa, ligesom olieprisen og Kina stadig spøger i kulissen.

Vi har derfor valgt at reducere i aktiebeholdningerne for alle kunder med større porteføljer. Det er en taktisk manøvre, der udnytter de bevægelser, vi ser i markedet, og som samtidig giver os et mere defensivt udgangspunkt. Det er vores forventning, at denne kontantandel vil blive genplaceret, når der er tegn på, at de sunde økonomiske data igen præger markedet, eller at frygten overtager, og vi ser en god forretning i at gribe nogle billige aktier. Vi agerer for at skabe det bedst mulige afkast til kunderne og tager med denne manøvre højde for en bred vifte af udfald for markedet fremad.

09.12.15
Salg af Sparinvest Danske Aktier og køb af Danske Invest Danmark Fokus
BankNordik har solgt Sparinvest Danske Aktier fra de porteføljer, hvor denne investering hidtil har været. For provenuet har vi i stedet købt foreningen Danske Invest Danmark Fokus. Der er ikke ændret på fordelingen mellem aktier og obligationer, men alene tale om et skifte af forvalter.

Salg af Sparinvest Danske Aktier
Vi har benyttet foreningen som forvalter af danske aktier i mange år. Sparinvest har i deres alternative tilgang til porteføljesammensætningen, med mange aktier i mindre selskaber, været et supplement til vores andre forvaltere. Fremadrettet ønsker vi dog at have en mere fokuseret investeringsstrategi for danske aktier, da vi anser dette for optimalt i det nuværende investeringsklima.

Køb af Danske Invest Danmark Fokus
Det danske aktiemarked har været et af verdens bedste i de sidste mange år. Danske virksomheder har en global profil, medarbejderne er innovative og veluddannede, ledelserne er professionelle og værdiansættelsen på aktiemarkeder er stadig attraktiv. Vi ønsker derfor at investere i det brede danske aktiemarked og til det formål ønsker vi altid at benytte de bedste forvaltere. Igennem Danske Invest Danmark Fokus får du en investering i 25-35 langsigtede, attraktive aktier, hvor en gennemarbejdet stock-picking strategi ligger til grund for udvælgelsen. På både 1,- 3- og 5-års horisont har Danske Invest Danmark Fokus givet et højere afkast end det generelle marked, og den tendens forventer vi vil fortsætte. Vi vælger derfor at købe Danske Invest Danmark Fokus til relevante porteføljer med danske aktier.

08.10.15
Salg af Novo Nordisk og investering i BankInvest Danmark
BankNordik har solgt Novo Nordisk i alle porteføljer, hvor aktien hidtil har været. For provenuet har vi købt op i det bredere danske aktiemarked.

Novo Nordisk har været i porteføljerne i mange år, og som et selskab i den absolutte superliga har vi været meget tilfredse med kursudviklingen for aktien i perioden. Når vi nu vælger at sælge aktien, er det ud fra en betragtning om, at mange milepæle er nået, og vi fremadrettet ser færre kurstriggere i aktien. Yderligere er der et voksende politisk pres på prisen for medicinalvarer globalt set.

Salg af Novo Nordisk
Novo Nordisk fik for nyligt godkendt insulinet Tresiba i USA. Det amerikanske marked er afgørende, da det er verdens største og har de højeste priser på medikamenter. Nyheden om godkendelsen gav dog ikke anledning til en kursfest for Novos aktie, da der få dage inden kom udtalelser fra præsidentkandidaten Hillary Clinton, som talte dunder for lavere priser på medicin. Udtalelsen om lavere priser på medicin er måske blot god retorik i en valgkamp, men det åbner for en debat, som absolut ikke er positiv for medicinalkæmpernes indtjening. Yderligere er der en øget priskrig på det amerikanske marked og en vis tilbageholdenhed fra sundhedssystemet i forhold til at ville tage nye og forholdsvis dyrere produkter i brug. I Tyskland har der været problemer med prisen på Tresiba, og Novo har trukket produktet tilbage fra markedet.

Grundlæggende tror vi på, at Novo Nordisk fortsat vil sidde på tronen i mange år endnu, men det er vores vurdering, at det politiske klima kan få en indflydelse på indtjeningen på sigt. På mellemlang sigt er der ingen synlige kurstriggere, og vi vurderer derfor ikke, at Novo Nordisks kursudvikling vil overhale det generelle marked.

Køb af BankInvest Danmark
For provenuet købes BankInvest Danmark. Foreningen giver en bred eksponering til det danske aktiemarked, og vi har tillid til, at forvalteren kan skabe et tilfredsstillende afkast over tid. Samtidig indgår Novo naturligvis i foreningen, og således er der opnået en mere neutral eksponering til aktien frem for den hidtidige overvægt.

De danske aktier har klaret sig exceptionelt godt i år, det danske OMXC20 er et de mest stigende indeks i verden i år. Vi vurderer, at det ikke er slut endnu, de danske selskaber er nemlig kendetegnet ved at være solide og grundige i deres forretningsmodel, og sammenlignet med udenlandske selskaber er værdiansættelsen stadig attraktiv

05.10.15
Salg af Sydinvest Højrentelande Mix og Danske Invest USA
BankNordik har solgt Sydinvest Højrentelande Mix samt Danske Invest USA fra de porteføljer, hvor disse investeringer hidtil har været. For provenuet har vi i stedet øget vægten i udvalgte af de eksisterende fondskoder. Der er ikke ændret på fordelingen mellem aktier og obligationer.

Obligationer
Det er BankNordiks vurdering, at der fortsat er usikkerhed på den kortere horisont. Markedet har været meget optaget af en mulig vækstnedgang for Kina, og der er fortsat en vis usikkerhed om, hvad en eventuel kommende rentestigning i USA vil betyde for den økonomiske fremgang i Kina. På den anden side er der positive signaler fra Europa, hvor nøgletallene peger på et behersket selvbærende opsving med en meget lav inflation. Uroen gør dog, at vi nu trækker investeringerne lidt tættere på benchmark - og for obligationsandelen betyder det, at vi har frasolgt Sydinvest Højrenteland Mix og langt overvejende investerer provenuet i det danske obligationsmarked via en af de nuværende investeringsforeninger.

Vi er skeptiske hvad angår vækstudsigterne i Emerging Markets, som lider under de kraftigt faldende råvarepriser samt en svækkelse af disse landes valutaer. Med udsigten til en amerikansk renteforhøjelse risikerer disse lande et yderligere pres, og disse faktorer gør, at vi har valgt at reducere risikoen og frasælge eksponeringen mod disse lande.

Aktier
De store amerikanske selskaber har stadig udfordringer med stigningen i USD, og vi har derfor valgt at reducere eksponeringen mod amerikanske aktier yderligere. For provenuet har vi primært øget vægten i den brede aktieafdeling BankInvest Basis. Udvalgte profiler har dog også fået BankInvest Højt udbytte. Efter omlægningen er fordelingen i porteføljerne tættere på benchmark.

21.05.15
Salg af Tryg A/S og investering i BankInvest Danmark
BankNordik har solgt Tryg A/S i alle porteføljer, hvor aktien hidtil har været. For provenuet har vi købt op i det bredere danske aktiemarked.

Det er BankNordiks vurdering, at usikkerheden på de finansielle markeder er forøget på den kortere horisont. Risikoen på enkelte aktier er således øget, hvorfor BankNordik ønsker at anlægge en mere bredt funderet eksponering frem mod sommermånederne, hvor omsætningen og likviditeten i markederne typisk er mere afdæmpet.

BankNordik vælger derfor den anførte strategi for at fastholde den nuværende andel i danske aktier men med en lavere porteføljerisiko.

Salg af Tryg
Tryg er et kvalitetsselskab, og BankNordik tror på, at selskabet har det rigtige fokus på den lange bane. Den store udfordring på den kortere horisont er, at konkurrencen presser dem, hvilket gør, at de må sænke præmierne. Det vil uvægerligt ramme lønsomheden. Samtidig vil det høje afkast på selskabets investerede formue formentlig ikke fortsætte i samme tempo, specielt med tanke på at renteniveauet tilsyneladende er bundet ud for en tid. Værdiansættelsen for aktien er presset op på et højt niveau. P/E for aktien er omkring 18x for de næste 12 måneder, og den handler på 24x indtjeningsforventningen for 2016. Dette er noget højere end for sammenlignelige selskaber, der handler på en P/E på ca. 14x og med de udsigter, der er for Tryg, vurderer vi, at der er risiko for, at aktien vil falde tilbage, så den handler på niveau med konkurrenterne. Dermed vælger vi at sælge beholdningen og i stedet supplere op i det brede danske aktiemarked.

Køb af BankInvest Danmark
Provenuet fra salget af Tryg er investeret i BankInvest Danmark, som giver en bredere eksponering til det danske aktiemarked og dermed nedbringer den samlede risiko.

BankNordiks aktuelle anbefaling på længere investeringshorisont er fortsat at have en overvægt af aktier. Aktier er stadig den aktivklasse, der giver det højeste forventede afkast, og så længe virksomhederne leverer overskud, og udbetaler udbytter, vil aktier have en fordel frem for det lavere afkast på obligationer. Særligt med henblik på det meget lave renteniveau, der er herskende i samtlige vestlige økonomier.

06.05.15
Reduktion af aktieandelen til neutral på kortere horisont
Det er BankNordiks vurdering, at der på den kortere horisont er en forøget usikkerhed i de finansielle markeder, primært i forhold til aktiemarkederne. Banken vurderer således, at der er risiko for, at aktierne kan påvirkes negativt i de kommende måneder frem mod sommeren. BankNordiks anbefaling på den kortere horisont er derfor at reducere den hidtidige overvægt af aktier. Provenuet fra denne reduktion til neutral aktieandel i porteføljerne anbefaler banken at holde som kontanter på kontoen, indtil markedssituationen synes mere afklaret.

Det er vigtigt at bemærke, at banken fastholder anbefalingen på overvægt af aktier på den lange horisont. Aktier er stadig den aktivklasse, der giver det højeste forventede afkast, og så længe virksomhederne leverer overskud, og udbetaler udbytter, vil aktier have en fordel frem for det lavere afkast på obligationer. Særligt med henblik på det meget lave renteniveau der er herskende i samtlige vestlige økonomier.

Reduktion af andelen af danske aktier
BankNordik har på den baggrund reduceret aktieandelen i porteføljerne. Dette er primært foretaget i danske aktier, og provenuet er indsat på konto, som beskrevet ovenfor, da det vurderes, at være den bedste midlertidige placering. Kontantbeholdningen vil blive geninvesteret, når banken vurderer, at markedssituationen med hensyn til risiko er bedret tilstrækkeligt.

Salg af DFDS
BankNordik har solgt DFDS i alle relevante porteføljer og på den måde reduceret aktieandelen til neutral.

Rederiet DFDS har været i porteføljerne siden foråret 2012, og i den periode har aktien givet et afkast på ca. 150 %. Vi har således været meget tilfredse med den kursudvikling, aktien har haft over årene.

DFDS har bevaret en position som førende på ruterne i Nordsøen. Selskabet har kæmpet om fair konkurrence over den engelske kanal og vundet. De har stået forrest og installeret moderne ”scrubbers” for at fjerne svovl og partikler fra røgen, selv om konkurrenterne tilsyneladende snød på vægtskålen omkring nye miljøregler. Fra et aktionærsynspunkt er det positivt at selskabet viser proaktivitet, mens de samtidig kan præsentere flotte overskud samt stabilt cash-flow som følges op med udbytter og aktietilbagekøb.

BankNordik vælger at sælge aktien i samtlige porteføljer med enkeltaktier. Vi ser fortsat selskabet som stærkt og velpositioneret, men den stærke performance gør, at vi er skeptiske omkring den fortsatte kursudvikling. Et rederi som DFDS er meget afhængigt af en fremgang i økonomien, og her mener vi, at udviklingen i aktien er kørt hurtigere end virkeligheden. P/E for aktien er højere end sektoren, og vi vælger derfor at lukke investeringen nu.
Provenuet er indsat på konto og vil blive geninvesteret, når banken vurderer, at markedssituationen med hensyn til risiko er bedret tilstrækkeligt.

17.04.15
Salg af FLSmidth og køb af Bankinvest Globalt Forbrug
Vi har pr. 15.04.2015 lavet omlægninger i strategierne med det formål at nedbringe aktierisikoen, specifikt på danske aktier.

Danske aktier har haft et særdeles godt forløb over de seneste år, og vi ser stadig danske aktier som en attraktiv investering. Men når vi udelukkende ser på risikoen, er den vokset med de stigende aktiekurser og vi vælger derfor at lave en omlægning der nedbringer denne risiko.

25.02.15
Ny fondskode i Personlig FormuePleje til udvalgte kunder med amerikanske aktier i porteføljen
Bankinvest USA Small Cap Aktier, DK0060571289
Small Cap aktier er, som navnet antyder, mindre børsnoterede amerikanske selskaber. Det nuværende investeringsunivers er baseret på de største amerikanske selskaber, og vi mener det er på tide med en spredning til den del af aktiemarkedet der står for langt det største antal af selskaber men som samlet blot udgør 10-15 pct. af børsværdien.

Nu er alt som bekendt større i USA og kategorien ”Small Cap” er derfor selskaber der har en børsværdi på helt op til 40 mia. kr. Når den størrelse sammenlignes med det danske marked ville blot 10 selskaber være for store til kategorien, og OMXC20 selskaber som DSV (37,5 mia.), GN Store Nord (25 mia.) og FLSmidth (15 mia.) ville således tilhøre gruppen, hvis de altså havde været børsnoteret i USA.

Grunden til at vi gerne vil have denne størrelse af selskaber med i kundernes porteføljer, er at disse selskaber i langt højere grad er eksponeret til den indenlandske økonomi i USA. Det vil vi gerne investere i, da vi ser klare tegn på at det går fremad i USA og vi har en forventning om at det særligt er de mindre selskaber der vil mærke fremgangen.

Faldet i olieprisen giver den jævne amerikaner flere penge
En amerikansk husholdning bruger i snit 600 ”gallons” olie om året, det svarer til ca. 2.300 liter. Prisen på én gallon benzin er faldet til ca. USD 2 mod næsten USD 3,5 blot i sommeren 2014. Det giver i gennemsnit USD 75 til ekstra forbrug pr. måned, og her vinder særligt middel- og lavindkomst familierne. Storbanken Bank of America Merrill Lynch har estimeret at en husholdning der tjener under USD 50.000 bruger 21 pct. af deres indtægt efter skat på energi. Det tal er blot 9 pct. for husholdninger med en indtægt over USD 50.000. Det er dermed først og fremmest familierne med de laveste indtægter der vinder ”ved pumpen” og når oliefyret skal fyldes, og disse familier er meget tilbøjelige til at bruge besparelsen på forbrug, da de har en lavere opsparingskvote.

Da Small Cap selskaberne, oftere end hos giganterne, har deres kunder lokalt i USA, vil de i langt højere grad få gavn af det øgede forbrug og den vækst der følger af den lave oliepris. Desuden er det også relevant at selskaberne bliver mere konkurrencedygtige når de selv kan købe energi til billige priser.

På baggrund af disse faktorer, samt en generel økonomisk fremgang i USA, vælger vi at tilføje denne fondskode til udvalgte forvaltningskoncepter.

USA Small Cap Aktier er placeret i kategori 6 på risikoskalaens syv trin.

30.09.14
Salg af William Demant Holding
BankNordik har gennemført følgende for de relevante forvaltningsporteføljer under Personlig PensionsPleje og Personlig FormuePleje:

Salg af William Demant Holding til fordel for øget eksponering i det brede danske aktiemarked via større investering i BankInvest Danmark

Salget skyldes primært, at aktien slet ikke har været i stand til at performe gennem længere tid, hvor det øvrige danske aktiemarked har udviklet sig særdeles stærkt.

Aktien er i dag på samme kursniveau som ved årsskiftet 2011/2012 samt sommeren 2013. Der er aktuelt ikke udsigt til grundlæggende forandringer i selskabet, som kan ændre på kursforventningerne. Udsigten til forandring synes mere langvarige end hidtil antaget, og transformationen af selskabet kræver tilsyneladende en noget større tålmodighed end forventet hos investorerne.

Bankens valg om at øge andelen af BankInvest Danmark i porteføljerne skyldes vores fortsatte tillid til de danske selskaber generelt. BankInvest Danmark har klaret det ganske flot i år og har en samlet portefølje investeret i aktuelt 29 selskaber med hovedvægt på Industri (25,83 %) og Finans (24,12 %). Dette matcher BankNordiks overordnede forventning til den fremtidige økonomiske vækst.

Omlægningen er gennemført med valør i depoterne den 1. oktober 2014.

25.06.14
Aktivering af kontantsaldi til overvægt af aktier
På baggrund af det generelle risikobillede i de finansielle markeder, har BankNordik haft et aktivt valg om en vis kontantandel i porteføljerne.

Det er bankens vurdering, at den overordnede globale økonomi nu viser tydeligere tegn på egentlig ”Ekspansion” hvilket giver følgende konklusion:

Givet BankNordiks forventninger til udviklingen i de finansielle markeder, er bankens anbefaling både på den aktuelle porteføljesammensætning, og på den længere, strategiske horisont, at have en overvægt af aktier i porteføljerne (en overvægt af aktier i forhold til den neutrale andel af aktier).

På den baggrund har vi valgt at opjustere aktieandelen, og dermed nedbringe kontantandelen, for de af vore kunder der havde indestående på kontoen.

Der er primært opjusteret aktieandel i de udenlandske aktier, og for de porteføljer der ikke har udenlandske aktier, er kontanterne blevet investeret i en øget andel af danske aktier.

31.01.14
Salg af BankInvest Højrentelande Lokalvaluta og Sydinvest Højrente Valuta
Efter en periode i starten af det nye år med signaler om konsolidering i højrentelandene og med forholdsvis ro på både valuta- og rentemarkederne indtræf der en markant ændring af risikobilledet.

Argentina opgav at forsvare presset på valutaen og resultatet var en svækkelse af pesos på over 15 %.Dette havde været ventet i en periode og var således ikke i sig selv et ”markeds-chok”. Men flere af de mest betydende lande i Emerging Markets, herunder Rusland, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika oplevede et markant øget pres på deres respektive valutaer. I markedet er der stor usikkerhed om, hvorvidt disse lande havde/har tilstrækkelig med reserver til at kunne modstå markedskræfterne.

Yderligere er der usikkerhed om, hvorvidt der er en reel politisk vilje i de pågældende lande til at stå imod. Svækkelse af et lands valuta bevirker en samhandelsfordel i forhold til afsætning af varer til andre lande, og der kan derfor være indenrigspolitiske incitamenter til ikke at ”kæmpe” imod markedet. Derudover er der i flere af de berørte lande betydelig indenlandsk uro med folkeopstandelser og lign. og i forhold til investorernes risikoaversion er sådanne situationer med til at give ønske om reduceret eksponering.

Der har primært været tale om flugt fra valutaerne i de pågældende lande. Det kan ikke udelukkes at dette vil kunne vare ved i den kommende periode. Der kan ligeledes opstå en situation, hvor markedsuroen vil kunne smitte af på renteudviklingen i de berørte områder - men dette er ikke indtruffet i nævneværdigt omfang pt.

Vores forventninger:
Vi forventer ikke de store ændringer i Emerging Markets renterne generelt, men ser en risiko for, at de respektive lokale valuter fortsat vil have det svært.

Vi vurderer, at den generelle risikoappetit ikke bedres markant i den kommende tid og ønsker derfor at afhænde eksponeringen mod de lokale valutaer.

Vi sælger derfor beholdninger i Bankinvest Højrente Lokalvaluta, mens eksponeringen mod henholdsvis Sydinvest Højrente Mix og Bankinvest Højrentelande beholdes, idet førstnævnte kan vælge at afdække valutarisikoen, mens sidstnævnte altid investerer i hård valuta.

For provenuet af Højrente Lokalvaluta vælger vi at opgradere vores eksponering i BankInvest Lange Danske Obligationer. Dermed kommer vi tættere på vores benchmark og undgår negative overraskelser relativt til dette.

05.12.13
Endeligt frasalg af H. Lundbeck A/S og køb af William Demant Holding A/S (fortsættelse fra 12.11.13)
I bankens forvaltning har vi nu foretaget en færdiggørelse af omlægning i porteføljerne under PensionsPleje og FormuePleje indenfor aktivklassen danske aktier, hvad angår salg af Lundbeck og køb af William Demant.

Vi ønsker at få endnu mere eksponering mod det spirende forbrug i Europa, og vi vurderer, at netop et selskab som William Demant vil være stærkt positioneret i konkurrencen med øvrige udbydere på det europæiske marked.

Lundbeck – SALG (endeligt)
Som allerede anført i forbindelse med reduktionen sidste måned, så var den primære begrundelse for købet af Lundbeck i sin tid vores vurdering at, af selskabet i høj grad var undervurderet af markedet, og at deres pipeline nok skulle slå igennem på kursen. På købstidspunktet satte vi et prismål/kurstarget, som efter vores vurdering, er tæt på at være nået, når dividender inkluderes.

Vores kommentarer omkring indtjeningen i selskabet er uforandrede, og vi fastholder anbefalingen på aktien som Akkumuler (reduceret fra Køb medio november).

William Demant – KØB
Købsargumenterne er uforandrede i forhold til medio november, hvor første del af omlægningen blev foretaget.

Efter BankNordiks vurdering bør der ikke være tvivl om, at høreapparatsproducenten er den langsigtede vinder i en industri, der helt sikkert vil vokse i fremtiden. Selskabet står stærkt positioneret til at skabe værdi gennem opkøb og derigennem at tage yderligere markedsandele i det strukturelt voksende marked for høreapparater.

Selskabets største produktlancering har fundet sted for nyligt og på den baggrund er der lagt op til, at driftsindtjeningen vil accelerere resten af året og videre ind i 2014, og at dette bør understøtte aktiekursen.

Med en øget europæisk vækst burde selskabet alt andet lige få gavn af dette.

12.11.13
Delvist frasalg af H. Lundbeck A/S og køb af William Demant Holding A/S
I bankens forvaltning har vi foretaget en omlægning i porteføljerne under PensionsPleje og FormuePleje indenfor aktivklassen danske aktier. Vi har valgt at delsælge Lundbeck og købe William Demant.

Vi ønsker at få endnu mere eksponering mod det spirende forbrug i Europa. Lundbeck var og er fortsat vores defensive satsning, som vi nu vælger at mindske.

Lundbeck – SALG (delvist)
Den primære begrundelse for købet af Lundbeck i sin tid var vores vurdering at, af selskabet i høj grad var undervurderet af markedet, og at deres pipeline nok skulle slå igennem på kursen. På købstidspunktet vurderede vi et prismål/kurstarget, som efter vores nuværende vurdering, er tæt på at være nået, når dividender inkluderes.

Indtjeningen i selskabet har været under pres, idet ledelsen har valgt at hælde mange penge i R&D. Dette giver naturligvis et kortsigtet pres. Hvis man kigger længere ud i fremtiden, så handles selskabet under det niveau, som aktiens nøgletal indikerer.

På den baggrund vælger vi at reducere vores anbefaling på aktien fra Køb til Akkumuler og foretager en reduktion af andelen i porteføljerne.

William Demant – KØB
Efter BankNordiks vurdering bør der ikke være tvivl om, at høreapparatsproducenten er den langsigtede vinder i en industri, der helt sikkert vil vokse i fremtiden. Selskabet står stærkt positioneret til at skabe værdi gennem opkøb og derigennem at tage yderligere markedsandele i det strukturelt voksende marked for høreapparater.

Selskabets største produktlancering har fundet sted for nyligt og på den baggrund er der lagt op til, at driftsindtjeningen vil accelerere resten af året og videre ind i 2014, og at dette bør understøtte aktiekursen.

Med en øget europæisk vækst burde selskabet alt andet lige få gavn af dette.

17.06.13
Justering af risikoen i forhold til eksponering mod New Emerging Markets Aktier til fordel for en øget eksponering mod europæiske og amerikanske aktier
BI New Emerging Markets
Afdelingen har givet en ganske tilfredsstillende performance i 2013.

Det samlede risikobillede for eksponering mod de nye økonomier er blevet mere risikofyldt. Yderligere er markedsvilkårene på disse markeder præget af lavere likviditet end i de udviklede markeder.

Diskussionerne omkring en mulig ændring af den amerikanske centralbanks opkøbsprogrammer – QE – har på nuværende tidspunkt givet en øget uro på markederne. Dette vil fortsat kunne påvirke udviklingen i de mere eksotiske dele af investeringsmarkedet, herunder de mindst udviklede markeder.

Med udsigten til at der i de kommende måneder forventes at være lavere omsætning og dermed øget risiko for større udsving på markederne generelt, vælger vi at beskytte den opnåede gevinst i New Emerging Markets.

Købsbeslutningen
Bankens holdning til aktieandelen i porteføljerne er uforandret med ”overvægt aktier”.

Danske Invest USA:
Det er vores vurdering at den amerikanske økonomi er i opgangsfase fortsat. Vi ser klare signaler fra økonomien på at den private forbruger vil bidrage positivt til den fortsatte fremgang – husholdningernes formuer er steget markant som følge af både de stigende aktiekurser og den stigende boligformue.

Husholdningernes nettoformue er således højere nu, end før finanskrisen startede.

I de berørte porteføljer er der i forvejen en eksponering i Danske Invest USA, som forøges med ca. halvdelen af provenuet fra salget af BI NEM

BankInvest Europæiske Aktier:
Mange af økonomierne i Eurozonen er i en tilpasningsfase, hvor der gennemføres ganske mange politiske og økonomiske tiltag. Det er vores vurdering at disse tiltag vil have en gavnlig og positiv påvirkning på det samlede europæiske marked, og dermed også på den økonomiske aktivitet.

Særligt i Nordeuropa er der tegn på at de tilpasninger som selskaberne har været i gennem i forbindelse med finanskrisen, giver gode muligheder for at kunne øge indtjeningen i et økonomisk miljø hvor tilliden og dermed efterspørgslen er stigende.

I de berørte porteføljer er der i forvejen en eksponering i BankInvest Europæiske Aktier, som forøges med ca. halvdelen af provenuet fra salget af BI NEM.

29.05.13
Salg af DSV til fordel for investering i FLS
Vi har valgt at sælge DSV til fordel for en investering i FLS.

FLS
Den primære begrundelse for salget af FLS i starten af april, var en stor usikkerhed omkring udviklingen i selskabets ordrebog.

Motiverne var todelte. Dels drejede det sig om udviklingen i efterspørgslen fra Kina, og dermed påvirkningen på priserne på råvaremarkedet, som så ganske usikre ud. Dels var der selskabsspecifikke elementer omkring profitabiliteten i forhold til ordrer på Cement-divisionen og håndteringen af udfordringerne i Mineral-divisionen.

Udviklingen
FLS aflagde regnskab den 17/5 – det første regnskab efter Jørgen Hunos fratrædelse. Regnskabet indeholdt flere af de elementer som vi havde givet os usikkerhed om aktiekursen, herunder netop den væsentligt mindre ordreindgang end markedet generelt havde forventning om.

Aktiekursen er efterfølgende korrigeret, og er faldet med mere end 10% og vores vurdering er, at de negative elementer fra udmeldingerne i forbindelse med regnskabet er inddiskonteret. Yderligere er der i de seneste meldinger omkring udviklingen i Kina fremkommet signaler om at der ikke bliver tale om så kraftig en nedgang i væksten som tidligere frygtet.

Yderligere viser de seneste udmeldinger fra FLS omkring indgåelse af nye kontrakter på Cement-divisionen at disse bliver indgået til noget bedre priser end de kontrakter der tyngede ordrebogen ifølge meddelelserne i forbindelse med regnskabet.

Købsbeslutningen
På baggrund af vores vurdering af selskabets nuværende prisfastsættelse, vælger vi at tage selskabet ind i porteføljerne igen.

DSV
Selskabet hører traditionelt til blandt de mere foretrukne aktier på Københavns Fondsbørs. DSV har gennem en del år levet godt på at deres forretningsmodel virker, og dette har også været tilfældet i nedgangsperioder.

Den seneste udvikling stiller dog store spørgsmål ved om dette fortsat er tilfældet, og om selskabet kan blive ved med at præstere. Udviklingen i aktiekursen hidtil i år har været en skuffelse, og vi har ikke set udmeldinger eller tiltag som gør at vi fortsat tør tro på selskabet i den aktuelle situation.

Vi vælger på denne baggrund at afhænde aktien.

Vi fastholder den øvrige eksponering mod transportsektoren uændret.

12.04.2013
Salg af FLS til fordel for investering i Tryg
Vi har valgt at sælge FLS til fordel for en investering i Tryg. Den primære begrundelse for salget er udsigterne til en afdæmpet udvikling i Asien, primært Kina, og dermed også på råvare-markedet. Den nytiltrådte ledelse i Kina har vedtaget en ny plan, som i årene fremover retter sig mod at løfte den almene kinesers velfærd og ikke kun infrastrukturprojekter. Dette vil naturligvis have effekt på forbruget af metaller og dermed mineselskabernes lyst til nye investeringer.

FLS
Selskabet er utrolig afhængig af investeringslysten globalt set. De to områder ”Cement” og ”Mineraler” fylder lige meget i FLS. Der er grund til at tro at bunden er passeret i cement hvor man pt. døjer med de kontrakter der er indgået i 2008 og dermed til priser i den lave ende. Da projekterne er lange vil de nye priser først slå igennem i 2016 og fremefter.

Mineral har haft sine udfordringer. Der har været en del fejl i nogle projekter i materiale håndtering som koster på bundlinjen. Disse er nedskrevet men den manglende profit slå naturligvis igennem.

En lavere vækst og nyt fokus i Kina vil slå ud på råvarepriserne og dermed også investeringslysten hos mineselskaberne. Vi frygter derfor et dyk i ordrerne.

Tryg
Selskabet hører ikke til blandt de selskaber, der tiltrækker sig størst opmærksomhed på fondsbørsen, men med et ønske om at nedjustere vores eksponering mod cykliske aktier, passer den perfekt ind i vores strategi.

Nedenfor er den seneste udvikling samt BankNordiks vurdering skitseret.

Seneste udvikling
Resultatet efter skat blev på DKK 2.208 mio. mod DKK 1.140 mio. sidste år. Dette svarer til en egenkapitalforrentning på 22,1 %. Forbedringen af resultatet kommer fra en forbedring af det forsikringstekniske resultat på DKK 920 mio. og et højere investeringsresultat. Combined ratio blev på 88,2 % mod 93,2 % og er især påvirket af det gunstige vejrforhold.

Vurdering
Vi fastholder vores akkumuler, da vi ser, at den fortsatte fokusering af forretningen vil give gevinster i den nærmeste fremtid. Med et højt udbytte (26 DKK) og et ekstraordinært aktietilbagekøb på DKK 800 mio. er der lagt en god bund under kursen. Yderligere effektiviseringer vil alt andet lige løfte bundlinjen, og vi ser derfor forsat gode muligheder for den langsigtede investor.

19.03.13
Salg af BankInvest Asien og BankInvest Latinamerika samt køb af BankInvest Europæiske Aktier
Vi har valgt at sælge BankInvest Asien (risikotal 6) og BankInvest Latinamerika (risikotal 7) til fordel for investering i BankInvest Europæiske Aktier (risikotal 6).

Den primære begrundelse for salget er udsigterne til en afdæmpet udvikling i Asien, primært Kina, og dermed også på råvare-markedet.

I forhold til udsigterne for den europæiske økonomi, er der flere signaler om, at ”bunden er nået og passeret”, og at der er en vending i gang. Dette understøtter mulighederne og udsigterne for Europa.

BI Asien / Latinamerika
Risikopræmierne i Asien ligger på de laveste niveauer i 1 år. På samme tid påpeger OECD CLI modellen nogle svagheder i de største økonomier i Asien. Efter en stabilisering af væksten, peger pilen igen ned for Kina og det samme gør sig gældende for Indien.

BI Europæiske Aktier
Ifølge OECD CLI model peger alt på et muligt opsving midt på året i Europa. Ved at købe BankInvest Europæiske Aktier får vi en investeringsforening, der både kan nyde gavn af et europæisk opsving, men også nyde godt af en fortsat afdæmpet økonomisk udvikling i Kina, da mange af de europæiske selskaber er stærke på dette marked.

19.03.13
Salg af Danske Invest Nye Markeder Obligationer og køb af Sydinvest HøjrenteLande Mix
Vi har valgt at sælge Danske Invest Nye Markeder Obligationer. Investeringen allokeres til Sydinvest HøjrenteLande Mix, som investerer i samme kategori, men varierer i forhold til investeringer i lokal valuta og afdækning i hård valuta. For begge afdelinger gælder, at de har samme risikotal (5).

Salget af Danske Invest Nye Markeder Obligationer er primært begrundet i, at afdelingen ikke har indfriet vores forventninger, specielt i 2013. Yderligere er der opstået en usikker situation i forhold til forvaltningen bag afdelingen. Det er vores vurdering af det samlede risikobillede, at det ikke er foreneligt med den strategi, vi ønsker for bankens porteføljer.

Afdelingen har i 2013 ikke leveret det forventede afkast, og der er ikke udsigt til, at der vil kunne opnås merafkast i forhold til benchmark i den nærmeste fremtid.

Omlægningen til investering i Sydinvest HøjrenteLande Mix betyder at eksponeringen fortsat er i samme segment, men med en lidt lavere gennemsnitlig varighed (renterisiko), og med en noget højere effektiv rente. Sydinvest HøjrenteLande Mix har p.t. en eksponering på ca. 90 % i statsobligationer. Yderligere er der muligheden for performance fra valutaeksponeringen, hvilket hidtil har vist sig at bidrage til det samlede afkast i afdelingen.

05.10.12
Salg af Carlsberg og køb af H. Lundbeck
Vi har i dag valgt at sælge Carlsberg til fordel for H. Lundbeck.

Carlsberg:
Vi ønsker at tage gevinsten i Carlsberg – som har givet et afkast på 30 % åtd.

Aktien har gjort det rigtig godt her i år og er oppe med godt 30 %. Den handles i øjeblikket til en Forward 12M P/E på 14,32, hvor 5 års gennemsnittet ligger på 13,53. Vi vurderer fortsat, at Carlsberg er et kvalitetsselskab. Men det seneste års tid har der været et forholdsvist kraftigt in-flow i Consumer Staples. Dette skyldes, at der har været et stigende antal investorer med interesse i at komme ind i aktier, uden at ønske en for høj risiko.

En modsatrettet bevægelse i aktien kan opstå, og vi ønsker at beskytte det optjente, til trods for vores holdning på selskabet (AKKUMULER).

H. Lundbeck:
Lundbeck har endnu ikke har oplevet det in-flow, der har været i de defensive medicinalaktier. Pt. handles aktien til en forward 12M PE på 15,44, hvor gennemsnittet de sidste 5 år har ligget på 12,70.

I øjeblikket handles aktien for 2012 til en PE på 15,48, hvilket betyder en EPS på godt 6,69. Konsensus ligger på 8,04 adjusted, hvilket ville betyde, at prisen burde ligge i nærheden af 125. Vores vurdering er, at på denne pris og konsensus for EPS, er alle dårligdomme indregnet.

Gennemsnittet af kurstaget fra de analytikere, der dækker aktien, er 129, hvilket giver en upside på ca. 25%.

21.03.12
Salg af GN Store Nord og køb af DFDS
Vi har i dag valgt at sælge GN Store Nord til fordel for DFDS.

GN Store Nord:
Regnskabet for 4. kvartal hvor omsætningen var bedre end ventet. EBITA var derimod præget af en række forhold og kom derfor ud under det ventede. Der optræder ekstraordinære omkostninger vedrørende nedskrivning af hovedkontor, donation til GN Store Nord fonden samt omkostninger vedrørende TPSA sagen.

Den organiske vækst blev på 7 %, hvor især ReSound og Netcom overraskede positivt.
Casen er nu en helt klar turnaround, og selskabet har nu det strategiske overskud til at få de tabte markedsandele tilbage på høreapparatsområdet. Netcom er desuden i en spændende periode, hvor man også her ser en klar forbedring af indtjeningen.

Med en afslutning på retssagen er der nu ro om selskabet og der tegner sig nu en større klarhed over den restrukturering der er i gang i selskabet. Vi vurderer stadig at der kan være mere tilbage i kursstigninger og vi forventer fortsat en vækst de kommende kvartaler.

Når vi alligevel vælger at sælge, skyldes det, at aktien har givet et klart merafkast i forhold på OMXCBGI på 8,33 %, og vi vurderer, at tiden er moden for at låse denne profit inde.

DFDS:
Regnskabet for 4. kvartal var lidt bedre end ventet. EBITDA blev på 305 mio. kroner mod ventet 284 mio. kroner. Fremgangen var bredt funderet i begge divisioner.

Forventningerne til indtjeningen for hele koncernen i 2012 er minimum uændret men med gode muligheder for forbedring. Omsætningen forventes at ligge på samme niveau som i 2011, mens resultatet før skat forventes at ligge i niveauet 450 til 500 mio. Logistics forventer et bedre resultat, mens shipping-delen ser en uændret indtjening i 3 ud af de 4 områder. Forretningsområdet North Sea forventes at blive negativt påvirket af øget konkurrence mellem Stockholm og England.

Selskabet handles til en attraktiv PE, og vi vurderer, at selskabet med dets store frie cashflow er undervurderet. BankNordiks anbefaling på aktien er KØB.

02.02.12
Kun Personlig FormueInvest: Salg af BankInvest Korte Danske Obligationer og køb af BankInvest Lange Danske Obligationer
Vi har i dag omlagt obligationsandelen for visse af vores Personlig FormueInvest kunder.

I profilerne "Lav under 300t" , "Lav over 300t" og "Moderat over 300t" har kunderne kun Korte Obligationer i aktivklassen obligationer. Det ændrer vi på, idet vi i dag har solgt BankInvest Korte Danske Obligationer til fordel for BankInvest Lange Danske Obligationer.

I kategorien "lav under 300t" sælger vi BI Korte Danske til fordel for 50% BI Lange og 50% Sparinvest Korte.
i kategorien "lav over 300t" sælger vi BI Korte Danske til fordel for BI Lange - kategorien indeholder allerede Sparinvest Korte.
I kategorien "Moderat over 300t" sælger vi BI Korte Danske til fordel for BI Lange - kategorien indeholder allerede Sparinvest Korte.

Vi mener, at afkastpotentialet i korte obligationer er meget beskedent, og vælger derfor at søge mod de lange obligationer, idet vi forventer et bedre afkast her.

Vi forventer, at de lange renter vil være relativt stabile hen over året, og med de ultralave renter på de korte obligationer anser vi merrenten på de lange for at være tilstrækkelig til at opveje en eventuel mindre rentestigning i den lange ende.

Vi vælger i første omgang at beholde halvdelen af obligationsandelen i korte obligationer af hensyn til risikoen.

16.01.12
Salg af ValueInvest Globale aktier og køb af Danske Invest USA

Vi har tirsdag d. 16. januar 2012 valgt at sælge ValueInvest Globale aktier til fordel for Danske Invest USA.

Som skrevet i årsrapporten befinder de forskellige regioner i den globale økonomi sig i forskellige stadier. BankNordik vurderer, at USA befinder sig i en opbremsning, men at økonomien i løbet af 2012 vil ændre karakter og igen opnå ekspansion. Europa er den store usikkerhed. Hvis gældskrisen fortsætter som hidtil, vil budgetbesparelserne skære så meget af væksten, at Europa fortsætter i recession. Det er dog det store ”Hvis”. Hvis gældskrisen bliver håndteret fornuftigt og ikke eskalerer, er det BankNordiks vurdering, at Europa vil blive løftet ud af recession og begynde et nyt opsving.

Vi vurderer, at Asien vil ”booste” nyt liv i økonomierne, således at der igen vil opnås ekspansion og et nyt opsving kan starte. USA vil således også blive hjulpet af den klart højere fokusering på væksten, og yderligere er det præsident-valgår (november). Vi vurderer derfor, at det amerikanske aktiemarked alt andet lige vil klare sig bedre end Europa, og på den baggrund er det derfor naturligt, at porteføljen bliver eksponeret mod dette.

Danske Invest USA bliver finansieret af et salg af ValueInvest Globale aktier. Salget af denne forening er et tilvalg af regionen og ikke et fravalg af valueaktier, idet porteføljerne fortsat indeholder BankInvest Højt Udbytte aktier. Selskaberne i denne forening har mange af de samme karakteristika, som kendetegner valueaktier.

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig.